Nyheter: Bank og finans

Nye regler i OECD-avtalen om eksportfinansiering

OECD gruppebilde

15. juli 2023 trer de nye endringene i OECD-avtalen om eksportfinansiering i kraft. Endringene vil gi større fleksibilitet i Eksfins tilbud om kjøperfinansiering. På denne siden gir vi deg en oversikt over hva endringene innebærer for våre kunder.

Eksfins tilbud om eksportkreditter er regulert gjennom den internasjonale OECD-avtalen, “OECD Arrangement on Officially Supported Export Credits“. Endringene i vilkårene som nå trer i kraft er relatert til rente, løpetid, nedbetalingsstrukturer og klimafinansiering. Endringene har også konsekvenser for Eksfins tilbud om skipsfinansiering. Alle enkeltsaker vil fortsatt behandles kredittmessig, og OECD-avtalen gir ytterrammene.

Det er viktig å merke seg at søknad om lån må sendes inn før eksportkontrakt signeres.

Lånevilkår i Eksfin

Eksfin tilbyr både fastrente (CIRR – Commercial Interest Reference Rate) og flytende rente på kommersielle vilkår.  Les mer om Eksfins rentetilbud.

Hva er CIRR?

CIRR er en fastrente for ulike valutaer som er regulert i OECD-avtalen.

CIRR består av en statsobligasjonsrente (base rate) for den aktuelle valuta og løpetid + en margin som fra 2024 fastsettes kvartalsvis (15 januar, 15 april, 15 juli og 15 oktober). Frem til da er marginen på 100 bps. Rentene oppdateres månedlig, og er tilgjengelig på OECDs nettsider.

Når fastsettes renten?

For å få tilgang til lån må en søknad sendes inn av kjøper/låntaker/bank /eksportør før inngåelse av eksportkontrakt. Etter mottak av søknad om lån vil låntaker bli informert om regelverk for fastsettelse av CIRR. Endelig fastrente blir fastsatt ved utbetalingsdato for lånet.

Merk at dette er en betydelig endring fra dagens praksis, hvor CIRR fastsettes på dato for signering av eksportkontrakt.

Dette betyr at låntaker ikke lenger vil kunne få en gratis opsjon på CIRR som varer fra signert eksportkontrakt til utbetaling av lånet. Vi vil fra 15. juli 2023 fastsette CIRR i tråd med de gjeldende rentene på utbetalingsdato, dog senest 3 dager før utbetalingstidspunkt for lånet.

Merk at egne regler gjelder for skip (se nedenfor).

Hva koster lånet?

CIRR fastsettes for hele lånets løpetid. Hvis lånet innfris tidligere enn avtalt løpetid, kan break cost påløpe.

I tillegg til fastrenten betaler låntager en risikopremie og en beredskapsprovisjon (committment fee) til Eksfin.

Lånets samlede kostnad vil være summen av rente, risikopremie og provisjon/gebyrer.

Hvilke løpetider kan tilbys?

Løpetid og avdragsprofil på lånet er regulert i OECD-avtalen.

Maks løpetid avhenger av hvilken sektor prosjektet tilhører, type prosjekt og forventet levetid for varen som finansieres.

– For kapitalvarer kan vi tilby løpetid opp til 15 år. Dette er en betydelig økning fra dagens regler på 8,5 eller 10 år («kapitalvarevilkår»).

– For prosjekter innen fornybar energi og klimateknologi er maks. løpetid opp til 22 år, men kortere for en del teknologier.

– For skip er maks løpetid opp til 12 eller 15 år. Se egen omtale av skipsfinansiering nedenfor.

Hovedregel er serielån med like kvartalsvis eller halvårlige avdrag. Det er mulig å avtale mer fleksible nedbetalingsprofiler innenfor definerte rammer, men det må begrunnes ut fra låntagers behov og kontantstrøm og krever en forhåndsnotifisering fra Eksfin til OECD.

Økt fleksibilitet i skipsfinansiering

For skipsfinansiering gjelder egne regler for CIRR-fastsettelse og løpetid. Fra 15. juli kan reder få valget mellom standard skipsvilkår og kapitalvarevilkår.

Standard skipsvilkår

For skip kan vi som tidligere fastsette CIRR på tidspunkt for eksportkontrakt, typisk ved inngåelse av kontrakt mellom rederi og verft. Renten vil da fungere som en gratis fastrenteopsjon for låntager i perioden fra inngåelse av kontrakt og helt fram til utbetaling av lånet (normalt ved levering av skipet).

Maks løpetid for skip er 12 år og det forutsettes like kvartalsvise eller halvårlige avdrag. Dette er uendret fra nåværende praksis.

Kapitalvarevilkår

Det nye med revideringen av OECD-avtalen er at Eksfin også kan tilby vanlige kapitalvarevilkår til skip, om kunden ønsker det.

Valgmuligheten gjelder kun for skip som bygges ved norske verft for norske eller utenlandske redere hvor skipet skal ha inntjening fra virksomhet i utlandet, i utenriksfart eller fra virksomhet utenfor grunnlinjen. Merk at ved lån til norske redere ved skipsbygging i Norge og hvor skipet skal brukes innaskjærs i Norge, kan lengre løpetid enn 12 år ikke tilbys.

Ved valg av kapitalvarevilkår kan følgende tilbys:

  • Løpetid opp til 15 år, med mulighet for en mer fleksibel nedbetalingsstruktur hvis kundens kontantstrøm tilsier det.
  • CIRR fastsettes da ved utbetalingstidspunkt, og ikke ved inngåelse av eksportkontrakt.
  • Ved refinansiering kan Eksfin ikke følge bankens risikopremie nedover, men må følge oppover. Utover dette er det ingen endring i Eksfins forutsetninger om risikoprising.

Reder må ta et valg mellom standard skipsvilkår (12 års løpetid og CIRR fastsatt ved signering av eksportkontrakt) og kapitalvarevilkår (inntil 15 års løpetid, mer fleksibel nedbetalingsstruktur og CIRR fastsatt ved utbetaling av lånet) ved inngåelse av eksportkontrakt.

Dersom Eksfin ikke har fått tilbakemelding om preferanser ved kontraktsinngåelse, anvendes standard skipsvilkår.