Nyheter: Om Eksfin

GIEKs årsrapport for 2020: Variert garantiportefølje og sterkere miljøprofil i et krevende år

Dette innholdet er publisert før 1 juli 2021 av GIEK eller Eksportkreditt Norge.

GIEK har i 2020 bidratt med garantier til havvind-, legemiddel- og møbelindustriene samt til miljøvennlige skip, skipsteknologi og havbruk. Det økte mangfoldet i næringer og landsdeler som har benyttet tilbudet gir en bredere sammensatt garantiportefølje, bedre risikospredning og jevnere fordeling mellom fylkene: De største brukerne av GIEKs ordninger var leverandører av havvind-teknologi fra Rogaland, Oslo og Viken, produsenter av skip og skipsutstyr fra Møre og Romsdal samt fiskeri- og oppdrettsselskaper i Vestland, Trøndelag og Troms og Finnmark.

GIEK har sammen med Eksportkreditt Norge startet forberedelsene til den kommende fusjonen og arbeidet er i rute for en sammenslåing 1.7.21.

Høy aktivitet tross pandemi

I 2020 et ble det utstedt 127 nye garantier for til sammen 15 milliarder kroner. Til sammenligning ble det i 2019 utstedt 178 garantier for til sammen 22 milliarder kroner.

Driftsinntektene i 2020 var på 1,9 milliarder kroner, opp fra 1,7 milliarder kroner i 2019. Utestående garantiansvar var på 75 milliarder, ned fra 89 milliarder kroner i 2019. Resultatet før tapsavsetninger og nedskrivninger er på 1,7 milliarder kroner. Etter avskrivninger og nedskrivninger er resultatet et underskudd på 11,4 milliarder kroner.

– I et krevende år for våre eksportbedrifter bidro GIEK med 15 milliarder kroner i nye statlige garantier. Garantiene fremmet arbeidsplasser over hele landet og viser betydningen av ordningene for vekstnæringer som fornybar energi og havbruk, sier Wenche Nistad.

– Innen verftsindustri har GIEK bidratt med garantier til bygging av ferger, brønnbåter og utstyrsleveranser til utenlandske verft. Deler av næringen opplever en krevende markedssituasjon, fortsetter Nistad.

I tillegg til å ha fremmet mer enn 5-10.000 arbeidsplasser legger aktiviteten som følger av eksportkontraktene grunnlag for rundt 14 milliarder kroner i verdiskaping i henhold til Menon Economics sin analyse.

GIEK som instrument i Regjeringens krisehåndtering

COVID-19-utbruddet ga næringslivet store utfordringer. På kort varsel fikk GIEK i oppgave å iverksette tre nye ordninger for å hjelpe bedriftene: Lånegarantiordningen, luftfartsordningen som hjelper norske kriserammede flyselskap, samt en ny ordning for kortsiktig kredittforsikring som er særlig viktig for sjømateksportørene. Den digitale innsynsportalen for lånegarantiordningen ble raskt den mest leste siden på GIEKs nettside i 2020.

Pandemi og lav oljepris svekker leverandørindustrien og påvirker GIEKs balanse

Kombinasjonen av pandemi og lavere oljepris svekket markedene for leverandører til olje- og gassektoren ytterligere i 2020. GIEK økte tapsavsetningene i 2020 på linje med bankene. GIEKs totale tapsavsetninger er per 31.12.2020 var på 19,9 milliarder kroner, en økning på 9,9 milliarder kroner fra fjoråret.

– GIEK deltok også i 2020 i flere krevende restruktureringsprosesser knyttet til rederier innen olje og gass som ikke klarer å betjene sin gjeld. Vi ser også at situasjonen ved flere av de største verftene er krevende. Finansielle restruktureringer, tapsreduksjon og tett dialog med bedrifter i en vanskelig situasjon er høyt prioriterte arbeidsområder også fremover, sier Nistad.

Eksportfinansiering Norge: En ny etat for eksport og finansiering gir viktig forenkling og effektivisering

I en utfordrende økonomisk situasjon nasjonalt og globalt kan norske eksportører snart ta i bruk et forenklet og godt tilgjengelig eksportfinansieringstilbud. GIEK og Eksportkreditt Norge fusjoneres til Eksportfinansiering Norge (Eksfin) fra 1. juli 2021. Staten vil fortsatt stå bak sine løpende garantiforpliktelser etter sammenslåingen, og produktene og ordningene blir videreført som i dag.

Her finner du GIEKs årsrapport for 2020.