Nyheter: Om Eksfin

Eksfins første årsrapport: Finansierer eksportvekst og grønn omstilling

I 2021 gjennomførte Eksfin en vellykket sammenslåing av GIEK og Eksportkreditt. Utlånsbeløp og antall garantier økte betydelig sammenliknet med 2020. Med sterkere regional tilstedeværelse, økt trykk på finansiering til SMB og grønne prosjekter samt en offensiv statlig eksportstrategi i ryggen, vil Eksfin spille en sentral rolle i veksten og diversifiseringen i norsk eksport fremover.

Høy aktivitet i de største eksportbransjene

Eksfin stilte nye garantier for 14,7 milliarder kroner, en økning på 60 prosent i antall garantier sammenliknet med året før. Den samlede garanti- og fordringsporteføljen utgjorde 94,5 milliarder kroner som er på nivå med fjoråret. Det ble også utbetalt nye lån for 6,1 milliarder kroner, en økning på ni prosent i forhold til 2020 som bringer låneporteføljen opp på 46,1 milliarder kroner.

Bransjefordelingen blant Eksfins kunder reflekterer den norske næringsstrukturen. Om lag 30 prosent av ny risiko som Eksfin tok i 2021 var innen energi, 25 prosent innen cruise, ferger og skipsutstyr mens 11 prosent var til prosjekter innen fiskeri og oppdrett. Også en rekke andre eksportnæringer benyttet statlig finansiering, eksempelvis dronetjenester, batteriproduksjon og ulike ferdigvarer.

Tone Lunde Bakker. Foto: Rasmus Kongsøre

Jeg er glad for at kundene har tatt godt imot det nye Eksfin og verdsetter forenklingen og oversikten det gir. Jeg er særlig glad for den sterke etterspørselen etter statlige lån og garantier til grønne prosjekter. Disse søknadene er blitt vesentlig større enn før, noe som viser at industrien anser Eksfins kapasitet som viktig for å realisere det grønne skiftet. Vi følger nå opp regjeringens eksportstrategi og grønt industriløft for å gi norske eksportører et bredere og internasjonalt konkurransedyktig finansieringstilbud.

Tone Lunde Bakker, administrerende direktør, Eksfin

Eksfin garanterte selv for 73 prosent av utlånslåneporteføljen mens resten er garantert av kommersielle banker. Eksfin arbeider for en ytterligere harmonisering av låne- og garantitilbudet for å gi kundene størst mulig forenkling som følge av fusjonen.

Hele landet eksporterer – med Eksfin på laget

Eksfin finansierte kunder over hele landet i 2021. Over seksti prosent av nytt garanti- og lånevolum ble utstedt på vegne av bedrifter på Vestlandet. Møre og Romsdal var største fylke etterfulgt av Viken, Rogaland og Vestland. Også Trøndelag, Nord-Norge og Oslo utnyttet Eksfins ordninger for å gjennomføre investeringer og sikre eksportkontrakter i 2021, en økende trend de siste årene.

Å være synlig til stede i hele landet har vært en høy prioritet i Eksfin fra dag én. Vi møtte over 1000 selskaper i løpet av annet halvår 2021, styrket samarbeidet med bankene og det øvrige virkemiddelapparatet og etablerte en bred digital kundefront. Jeg er glad for at bedrifter i samtlige fylker ser på Eksfin som en viktig eksportpartner, helt i tråd med regjeringens motto “Hele Norge eksporterer”.

Tone Lunde Bakker, administrerende direktør, Eksfin

Som varslet i regjeringsplattformen har regjeringen nylig besluttet å utvide Eksfins mandat til å finansiere klimavennlige investeringer i Norge med eksportpotensial. Samtidig skal tilbudet bringes enda nærmere brukerne gjennom opprettelse av regionskontorer og en utvidelse av tjenestene til SMB.

Vi jobber nå for å etablere nye regionskontorer for Eksfin i Ålesund og Stavanger før sommeren, samlokalisert med Innovasjon Norge. Dette er to av de mest eksport-intensive fylkene i landet vårt. Jeg er trygg på at lokaliseringen av kontorene er riktig og vil hjelpe flere små og store bedrifter til å bruke våre ordninger, sier Lunde Bakker.

Årsrapporten 2021 (PDF)

Les mer om: