Miljø og sosiale forhold

Eksfin har en risikobasert tilnærming der søknader vurderes ut fra sosial- og miljørelatert risiko. Denne risikoen bestemmer omfanget av videre vurderinger og mulige tiltak.

Eksfin forventer at søkeren systematisk identifiserer og vurderer bærekraftrelatert risiko forbundet med sin virksomhet og verdikjede. Eksfin forventer at søkere følger gjeldende lover og regler, samt relevante internasjonale konvensjoner i alle land hvor de opererer.

Eksfin følger internasjonale standarder for miljø og sosiale forhold, og baserer seg i stor grad på IFC Performance Standards og Verdensbankens EHS Guideline.

Eksfin veileder gjerne søkere om håndtering av risiko for miljø og sosiale forhold i forbindelse med søknadsprosessen. Ta gjerne kontakt tidlig i prosessen.

Eksfin foretar aktsomhetsvurderinger av miljø og sosiale forhold etter følgende prosess:

 1. Søknad med relevant informasjon om styringssystemer og risikohåndtering
 2. Risikokategorisering, omfang på aktsomhetsvurderingen og bærekraftsrelaterte krav
 3. Endelig aktsomhetsvurdering
 4. Oppfølging i låne- og/eller garantiperioden

1. Søknad med relevant informasjon om styringssystemer og risikohåndtering 

Eksfin forventer at søker har en systematisk identifisering og vurdering av bærekraftrelatert risiko forbundet med sin virksomhet og sin verdikjede. Eksfin forventer at søker følger gjeldende lover og regler, samt relevante internasjonale konvensjoner, i alle land de opererer.

Det er viktig at søker kan vise til samsvar med UN Guiding Principles on Business and Human Rights og OECD guideline for Multinational Enterprises.

Følgende er informasjon som Eksfin ønsker ifm en søknad:

 • Prosjektbeskrivelse
 • Informasjon om verdikjeden og underleverandører
 • Informasjon vedrørende tilknyttede anlegg slik som veier, rørledninger, overføringslinjer osv. som må bygges som følge av prosjektet
 • Vurdering av potensielle risikoer for miljø- og menneskerettigheter knyttet til søknad/prosjekt. Det kan for eksempel være en konsekvensutredning (engelsk forkortelse ESIA).
 • Informasjon som klimagassutslipp, bruk av klimavennlig teknologi, klimarisikovurderinger etc., der det er relevant.
 • Nasjonale tillatelser og godkjenninger av prosjektet/anlegget, der det er relevant
 • Viktige policyer og retningslinjer slik som code of conduct, retningslinjer for innkjøp og risikohåndtering i leverandørkjeden, samt policy og retningslinjer for HMS og arbeidsrettigheter.
 • Informasjon om styringssystemer og sertifisering slik som ISO 9001, ISO 45001 / OHSAS 18001, ISO14001 og/eller SA 8000.
 • Rettlingslinjer og prosedyrer for interessentdialog og klageadgang.
 • Kontaktinformasjon til ansvarlig(e) for miljø og sosiale forhold

For ytterligere spørsmål ta kontakt med bærekraft-teamet på sustainability@eksfin.no.

2. Risikokategorisering, omfang på aktsomhetsvurderingen og bærekraftsrelaterte krav

Eksfin har en risikobasert tilnærming og tilpasser krav til aktsomhetsvurderingen til risiko og grad av mulig negativ påvirkning.

Eksfin har et særlig fokus på risiko i leverandørkjeden. For transaksjoner med betydelig risiko hos hoved- eller nøkkelleverandører, slik som for eksempel i land hvor det er høy risiko for uakseptable arbeidsforhold og brudd på arbeidsrettigheter, kan Eksfin gjennomføre en mer detaljert vurdering av leverandør.

Eksfin starter aktsomhetsvurderingsprosessen med å risikokategorisere søknaden i henhold til høy, middels eller lav bærekraftrelatert risiko. Risikokategoriseringen i Eksfin er basert på OECD Common Approaches og Ekvator Prinsippene:

A: Høy potensiell risiko for negativ miljø eller sosial påvirkning

I kategori A legges prosjekter som kan ha betydelige negative, kanskje irreversible, miljømessige og sosiale konsekvenser. Noen av konsekvensene kan være vanskelig å avbøte og de kan påvirke et større område enn selve anleggsområdet/fasilitetene. En illustrerende liste er lagt ved i Anneks 1 til OECD Common Approaches.

B: Middels potensiell risiko for negativ miljø eller sosial påvirkning

I kategori B legges prosjekter der mulige, negative miljø- og sosiale konsekvenser er mindre enn i kategori A. Typisk vil det være færre konsekvenser, knyttet til et definert område, og få om noen er irreversible, samt at avbøtende tiltak er mer tilgjengelige.

C: Lav potensiell risiko for negativ påvirkning på miljø og sosiale forhold

Kategori C-prosjekter har minimalt eller potensielt ingen innvirkninger på miljømessige eller sosiale forhold.

For ytterligere spørsmål ta kontakt med bærekraft-teamet på sustainability@eksfin.no.

Eksfin har spesifikke krav basert på risiko og prosjektstørrelse. Nedenfor listes hovedpunktene for hva som forventes basert på risikokategoriseringen som detaljert ovenfor:

A: Høy potensiell risiko for negativ miljø eller sosial påvirkning

For søknader som faller innunder OECD Common Approaches og Ekvator Prinsippene (prinsipielt et lån eller en långivergaranti for et prosjekt på > 100 millioner norske kroner), og som risikokategoriseres som høy risiko (A) vil Eksfin kreve:

Konsekvensutredning av miljø og sosiale forhold (ESIA – Environmental and Social Impact Assessment) av prosjekt inkludert eventuelle tilknyttede anlegg, gjennomført av en tredjepart i henhold til IFC Performance Standard

Klimarisikovurdering jamfør Ekvator Prinsippene

– Plan for avbøtende tiltak relatert til miljø og menneskerettigheter (ESMP – Environmental and Social Management Plan)

– Eksfin og/eller godkjente representanter foretar en fysisk befaring av prosjektet

Prosjektbeskrivelse med link til konsekvensutredning og/eller et ikke-teknisk sammendrag på Eksfins hjemmeside minst 30 dager før endelig avgjørelse i Eksfin

Eksfin gir gjerne innspill på arbeidsomfang (scope of work) til prosjektets konsekvensutredning (ESIA) for å sikre utførelse i tråd med IFC Performance standards, og/eller at spesifikk prosjektrelaterte risikoer er identifisert og håndtert i tråd med Eksfins forventninger. Anbefalt innhold til konsekvensutredninger kan finnes i OECD Common Approaches’ Annex II Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) Report. Ekvatorprinsippene anbefaler hvilke risikoer og påvirkninger som en konsekvensutredning (ESIA) bør vurdere. Dette finnes i Equator Principles (EP4) og Exhibit II: Illustrative List of Potential Environmental and Social Issues to be Addressed in the Environmental and Social Assessment Documentation.

For søknader som risikokategoriseres som høy risiko (A), men som ikke faller innunder OECD Common Approaches og Ekvator Prinsippene vil Eksfins krav være på link linje med søknader som risikokategoriseres som middels risiko (B).

B: Middels potensiell risiko for negativ miljø eller sosial påvirkning

For søknader som risikokategoriseres med middels risiko (B), uansett finansieringsstørrelse, vil Eksfin kreve en dokumentasjon på systematisk tilnærming til risikoidentifisering og håndtering. Basert på risiko og påvirkning kan Eksfin kreve:

1. Konsekvensutredning av miljø og sosiale forhold (ESIA – Environmental and Social Impact Assessment) av prosjekt inkludert eventuelle tilknyttede anlegg, gjennomført av en tredjepart

2. Spesifikk høy risiko skal håndteres iht. IFC Performance Standardene

3. Fysisk befaring av prosjektet utført av Eksfin eller godkjent representant

4. Prosjektbeskrivelse på Eksfins hjemmeside for søknader som faller innunder OECD Common Approaches og Ekvator Prinsippene

Eksfin gir gjerne innspill på arbeidsomfang (scope of work) til prosjektets konsekvensutredning (ESIA) slik at spesifikk prosjektrelaterte risikoer er identifisert og håndtert i tråd med Eksfins forventninger.

Noen generelle anbefalinger til innhold og vurderinger for en konsekvensutredning finnes i OECD Common Approaches’ Annex II Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) Report, samt i Equator Principles (EP4) og Exhibit II: Illustrative List of Potential Environmental and Social Issues to be Addressed in the Environmental and Social Assessment Documentation.

C: Lav potensiell risiko for negativ påvirkning på miljø og sosiale forhold

For søknader kategorisert som lav risiko (C) vil Eksfin kreve en systematisk tilnærming til risikoidentifisering og håndtering. Typiske lav risiko-transaksjoner er prosjekter i Norge og leveranser til eksisterende anlegg.

Merk at eksport til eksisterende anlegg likevel kan ha høyere risiko hvis:

– anlegget er lokalisert i, eller i nærheten av, vernede områder

– anlegget har et betydelig miljøfotavtrykk, eller det opererer i et land med betydelige utfordringer innen arbeidsrett og arbeidsforhold

– anlegget har en dårlig HMS historikk, og det har vært lokale protester og/eller tvister

– Eksport medfører store endringer i ressursbruk, fotavtrykk, produksjon, samt økt utslipp til luft/vann/jord, og/eller reduksjon i antall ansatte

Videre har Eksfin utarbeidet noen sektorspesifikke krav. Nedenfor gir vi hovedpunktene av hva som forventes basert på sektor. 

Skip

Eksfin vil sikre at miljø- og sosiale forhold er ivaretatt i hele livssyklus til et skip, og har delt inn sektorspesifikke krav deretter.

Bygging av skip, retrofit og verftsindustrien

Eksfin krever en vurdering av arbeidsforhold (dvs. sentrale HMS-forhold og arbeidstakerrettigheter) på utenlandske skipsverft hvor disse er nøkkelleverandør(er) i transaksjonen. Vurdering vil gjøres iht. Eksfins Shipyard Labour Audit Guideline og tilhørende sjekklister. Avbøtende tiltak for å adressere eventuelle mangler vil samles i en tiltaksplan ofte kalt Action Plan eller Corrective Action Plan. Verftets vilje og evne til å samarbeide om nødvendige utbedringer vil være avgjørende for Eksfins muligheter til å kunne bidra med finansiering.

Følgende skal ikke forekomme ved et verft involvert i transaksjonen:

– barnearbeid som ikke er godkjent iht ILO konvensjoner,

– tvangsarbeid,

– alvorlige og/eller systematisk brudd på helse, miljø og sikkerhet (HMS), eller

– alvorlige og/eller systematiske brudd på gjeldende lover og regler.

Alvorlige og/eller systematiske brudd eller mangler på ovennevnte må adresseres i en tiltaksplan som vil følges opp ifm. utbetaling av finansieringen.

Eksfin vil også ha informasjon om bruk av eventuelle skrogverft, og kan også kreve en evaluering av arbeidsforhold ved skrogverftet. Dette gjelder også for bruk av utenlandske skrogverft som underleverandører til norske verft.

Ved bruk av utenlandske verft ifm. retrofit vil det være en tilpasning fra sak-til-sak hvilke vurderinger som vil gjøres. Eventuelle mangler som må adresseres spesifikke erklæringer relatert til håndtering av miljø og sosiale forhold fra verftet.

– For link til Eksfins Shipyard Labour Audit Guidelines se her

– For link til Labour Audit Checklist se her

– For link til Integrated Sustainability Checklist se her (som labour audit checklist med tilleggsspørsmål knyttet til ytre miljø, lokalsamfunn, sikkerhet, samt korrupsjon)

– For link til Self Assessment Checklist se her

Drift av skip

Shipping er i stor grad regulert av internasjonale konvensjoner vedtatt av IMO. Eksfins aktsomhetsvurderinger hensyntar dette. I tillegg til vurdering av aktører i byggefasen vil Eksfin også vurdere eierselskap og/eller operatør av skipet. 

Eksfin vil kreve følgende for driftsfasen av skipet:

– Flaggstat skal være på Paris’ MOU White List, og ha ratifisert IMO konvensjonene SOLAS, MARPOL, STCW og MLC.

– For skip over 5 000 dwt, og som går i internasjonal trafikk (deep sea shipping), skal IMO DCS  data rapporteres årlig til Eksfin (ref. Poseidon prinsippene).

– Det skal rapportere på nye certepartier med en varighet på 2 år eller mer.

– Rekruttering av mannskap, arbeidsforhold og arbeidstakerrettigheter skal følge MLC 2006 samt «employer pays principle».

Resirkulering/skraping av skip

Eksfin følger Responsibel Ship Recycling Standards (RSRS) og krever at alle skip har følgende:

– register for farlige materialer (Inventory of Hazardous Materials (IHM)), og

– policy ift. skraping av skip senest innen ett år fra utbetaling

Reder skal bekrefte at enheten eller skipet vil overholde Hong Kong konvensjonen og/eller EUs regulering mht skraping.

Andre sektorer

Fiskeri

Reder skal ha ledelsessystemer som tilsvarer kravene i «FAOs Guidelines for the Ecolabeling of Fish and Fishery Products from Marine Capture Fisheries». Fisket må være sporbart, og foregå i et velregulert farvann og ha kvoter fra land som har en velregulert fiskepolitikk. Eksfin har et særskilt fokus på områder der rettighetene til kontroll av fiske er omstridt.

– Eksfin skal ha informasjon om fartøyets kvoter samt andre skip og kvoter som rederiet disponerer.

– Utenlandske fiskebåter skal kunne dokumentere kontroll ift. kvoter og sporbarhet gjennom et system som møter myndighetenes rapporteringskrav. 

– Flaggstaten må ha ratifisert ILO 188 konvensjonen, også kjent som Work in Fishing Convention (WFC).

– Fiskebåter på 24 meter eller mer må forholde seg til STCW-F konvensjonen fra 1995.

– Båten skal ha register for farlige materialer (Inventory of Hazardous Materials (IHM)).

– Rederiet må rapportere inn til Eksfin vesentlige endringer i kvoter under låne- og garantiperioden slik som endring i lokalitet og type fangst.

Energiintensive aktiviteter

I henhold til Ekvator Prinsippene skal prosjekter/aktiviteter med klimagassutslipp > 100 000 tonn CO2 per år utarbeide en Climate Change Risk Assessment (CCRA) av en tredjepart som inkluderer en referansemåling av klimagassprofilen til prosjektet. Ekvator prinsippene har utviklet en veiledning for CCRAer som du kan lese her.

For prosjekt/aktiviteter estimert til å slippe ut > 100 000 tonn CO² per år vil Eksfin kreve årlig offentlig rapportering av klimagassutslipp scope 1 og 2 jamfør GHG Protocol, og dersom hensiktsmessig klimagasseffektiviteten i driftsfasen. I tillegg vil alle kunder med klimagassutslipp > 25 000 tonn CO² per år oppfordres til å rapportere offentlig, og de vil rapporteres inn til OECD.

Eksfin utfører en aktsomhetsvurdering av mobile offshore enheter forbundet med produksjon av olje og gass, slik som f. eks FPSO og FSRU. Aktsomhetsvurderingen vil inkludere miljø og sosiale forhold for selve feltutviklingen og tilhørende konsekvensutredning hvor enheten skal driftes. Styringssystemer vil også vurderes. Det er sannsynlig at disse enhetenes klimagassutslipp vil resultere i at Eksfin krever en Climate Change Risk Assessment (CCRA) iht. Ekvator Prinsippene.

For ytterligere spørsmål ta kontakt med bærekraft-teamet på sustainability@eksfin.no.

3. Endelig aktsomhetsvurdering

Hovedprinsippene for at bærekraft skal anses å være tilstrekkelig ivaretatt ifm en ny transaksjon er:

 1. Prosjektet og/eller vurderte aktører ifm transaksjonen skal være i tråd med Eksfins policy for bærekraft.
 2. Følgende skal ikke forekomme hos kunde eller deres nøkkelleverandører
  • barnearbeid som ikke er godkjent iht ILO konvensjoner,
  • tvangsarbeid,
  • alvorlige og/eller systematisk brudd på helse, miljø og sikkerhet (HMS), eller
  • alvorlige og/eller systematiske brudd på gjeldende lover og regler.

Ved alvorlige og/eller systematiske brudd eller mangler på ovennevnte må kunden ha evne og vilje til å adressere dette i en tiltaksplan som vil følges opp ifm. utbetaling av finansieringen.

3 Andre avdekkede mangler iht rammeverk må også være adressert i en tiltaksplan akseptert av både Eksfin, søker og eventuelle andre relevante aktører.

For ytterligere spørsmål ta kontakt med bærekraft-teamet på sustainability@eksfin.no.

4. Oppfølging i låne- og/eller garantiperioden

Avhengig av transaksjonens natur vil ulik rapportering knyttet til miljø og sosiale forhold kreves i låne- og/eller garantiperioden. Blant annet vil prosjekter/aktiviteter med betydelig klimagassutslipp rapportere på utslippsnivået til Eksfin, og oppfordres videre til å rapportere på klimagassutslipp offentlig.

En eventuell tiltaksplan vil følges opp i låne- og garantiperioden gjennom blant annet krav om regelmessig rapportering. Det kan også være at oppfølgingsbefaringer påkreves.

Prosjekter/aktiviteter med betydelig konsekvenser for naturmangfold oppfordres til å dele jevnlig informasjon relatert til naturmangfold med nasjonale og regionale databanker, samt med Global Biodiversity Information Facility (GBIF). 

For ytterligere spørsmål ta kontakt med bærekraft-teamet på sustainability@eksfin.no.