Page

Vesentlige aspekter

Eksfins vesentlige aspekter er basert på porteføljesammensetning, utvikling innen fagfeltet og innspill fra interessenter.

Våren 2020 gjennomførte GIEK og Eksportkreditt Norge (de to forløperne til Eksfin) en større interessentundersøkelse hvor vi ba om innspill til arbeidet med bærekraft fra et utvalg av de viktigste interessentene. Følgende temaer ble hyppigst utnevnt som de mest vesentlige aspektene:

  1. Internasjonale rammeverk, aktsomhetsvurderinger, samt åpenhet og publisering
  2. Klima, arbeidstakeres rettigheter & helse, samt lokalsamfunnets rettigheter og helse
  3. FNs bærekraftsmål og anti-korrupsjon

Av samtalene ble det vektlagt at utvelgelse av spesifikke bærekrafttemaer og vesentlige aspekter for GIEK og EK bør baseres på porteføljeeksponering og risikobilde. Det var mange som nevnte klima og arbeidstakeres rettigheter som meget viktige spesifikke bærekraftsaspekter.

Basert på tidligere vurdringer og gjennomgangen i 2020 har Eksfin definert 5 vesentlige aspekter som fremhevet i Eksfins bærekraft policy:

Aktsomhetsvurderinger

Eksfin har en proaktiv holdning til risikovurdering av bærekraftrelaterte aspekter og konsekvenser i forbindelse med transaksjonene som finansieres. Aktsomhetsvurderingene har som formål å identifisere, unngå og/eller definere tiltak i forbindelse med potensiell negativ innvirkning på mennesker og miljø i transaksjonene. Eksfin har som mål å stille de riktige spørsmålene som gir merverdi til transaksjonene. For mer informasjon se Aktsomhetsvurderinger av miljø & sosiale forhold.

Menneske- og arbeidstakerrettigheter

Eksfin søker ivaretagelse av internasjonalt anerkjente menneskerettigheter i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter også kalt UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) i transaksjonene som finansieres. Vi har hatt et særskilt fokus på skipsverftindustrien utenfor Norge, og har i det øyemed utviklet en veiledning. Shipyard Labour Audit Guideline med tilhørende sjekklister.

Klimaendringer

Det er viktig at mulige klimarisikoer blir kartlagt og at tilhørende tiltak ifm. med klimagassutslipp, samt tilpasning til klimaendringer (dersom relevant) blir iverksatt. Prosjekter med et forventet høyt klimagassutslipp vil bli underlagt en særskilt aktsomhetsvurdering, samt ilegges ekstra oppfølgingstiltak og krav før endelig tilbud om finansiering vil bli gitt. For mer informasjon se krav i Ekvator Prinsippene og veiledning for Klimarisikovurderinger (Climate Change Risk Assessments).

Havets tilstand

Mange av Eksfins transaksjoner er knyttet til havet og maritim sektor. Eksfin søker å støtte prosjekter som fremmer eller bidrar til å beskytte eller opprettholde livet i havet. Eksfin har bidratt til blant annet UN Global Compacts Sustainable Ocean Business Action Platform, og særskilt til veiledningen for en bærekraftig skipsverftindustri. Du kan lese anbefalingene for næringen her Practical Guidance for the UN Global Compact Sustainable Ocean Principles Shipyards (Shipbuilding).

Naturmangfold

For de transaksjoner hvor naturmangfold er relevant, blir mulig påvirkning vurdert. I de tilfeller hvor det er en betydelig påvirkning eller risiko for naturmangfold har Eksfin en ambisjon om «No Net Loss», mens for kritiske naturmangfoldsområder har virksomheten en ambisjon om «Net Positive Impact». Du kan lese mer om hva Eksfin krever i IFC Performance Standard 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources.