Kraftgaranti

Dette er en egen, innenlandsk garantiordning hvor det ikke er stilt krav om eksport. Kraftgarantien gjelder kraftkontrakter inngått med kjøper i Norge.

Om produktet

Sikrer kraftselger

Industribedrifter med stort behov for elektrisk kraft kan ha behov for å inngå langsiktige kraftkontrakter med en forutsigbar pris.

Kraftordningen ble opprettet i 2011 for å gjøre det lettere for industribedrifter å oppnå slike kontrakter.

Hvem kan søke?

Kraftselger, kraftkjøper eller långiver kan søke om garanti.

Når skal man søke?

Kraftgarantien må senest stilles samtidig med at kraftavtalen inngås. Søknad må derfor sendes i god tid før planlagt inngåelse av kraftavtalen.

Hva koster garantien?

Eksfins garantipremie vil bli fastsatt basert på:

 • Kraftkjøpers kredittverdighet (kredittrating).
 • Kraftavtalens løpetid, volum og kraftpris.
 • Kraftkjøpers lån til forskuddsbetaling: størrelse og løpetid.
 • Leveringspunkt for kraften.

Hvordan søke om garanti?

Ta kontakt med oss dersom ditt selskap ønsker å søke om kraftgaranti så hjelper vi deg videre prosessen.

Hva dekker garantien?

 • Garanti for kraftkjøpers betaling under kraftavtalen, som sikrer at kraftselger får betalt for kraften
 • Garanti for industribedriftens lån som tas opp for å forskuddsbetale kraft under kraftavtalen.

Aktuelle næringer

Ordningen er forbeholdt industribedrifter i Norge, og med virksomhet innen:

 • Treforedling
 • Metallproduksjon
 • Produksjon av kjemiske produkter

Hva kan Eksfin garantere?

Eksfin kan bidra med to ulike garantier når kraftavtaler med kraftkrevende industribedrifter skal inngås:

 • Garanti stilt overfor kraftselger – sikres mot kjøpers manglende oppfyllelse av kraftavtalen.
 • Garanti stilt overfor banker – sikres tilbakebetaling av lån kjøper har tatt opp for å forskuddsbetale for deler av kraftleveransen

Garantiene kan til enhver tid maksimalt dekke 80 pst. av den utestående finansielle forpliktelsen garantien svarer mot. Den finansielle forpliktelsen som garanteres vil i denne sammenheng være gjenstående betalinger avtalt i kraftavtalen og/eller utestående lån gitt i forbindelse med forhåndsbetaling for kraften.