Leverandørkredittgaranti

Garantien sikrer at eksportøren får betalt ved kredittsalg til en utenlandsk kjøper, dersom kjøperen går konkurs eller får betalingsproblemer. Garantien kan dekke salg av varige driftsmidler/kapitalvarer med kredittid 2 år eller mer.

Om produktet

Avlaster eksportøren

Eksportøren mottar Eksfins garanti for å sikre at bedriften får betalt for sine varer og tjenester.

Hvem søker?

Det er eksportørene og bankene som skal søke om garantien fra Eksfin.

Hva koster det?

Eksfin tar en premie ved utstedelse av garanti. Premien fastsettes ut fra nedbetalingstid og:

  • Kjøpers kredittverdighet: Eksfin vurderer kundens kredittverdighet dvs. sannsynligheten for at kunden betaler.
  • Politiske forhold i kjøpers land: Eksfin vurderer hvor stor risikoen er for at det kan oppstå politisk urolighet i utenlandsk kjøpers land.
  • Andel av bankmedvirkning i saken.

Andre kostnader, som f.eks. til lokal juridisk bistand, kan komme i tillegg, men kunden vil bli underrettet om dette.

Vilkår

Vi stiller disse kravene

  • Minimum kontantandel på 15 prosent av eksportkontrakten.
  • Kredittbeløp på maksimum 85 prosent av eksportkontrakten.
  • Eksfin kan garantere for inntil 90 prosent av kreditten.

I tillegg må eksportkontrakten: