Arbeidskapitalgaranti

Eksfin tilbyr Arbeidskapitalgaranti til banker for å styrke kapitaltilgangen for spesielt små og mellomstore bedrifter (SMB). Vi kan garantere for løpende driftskreditter fra bank (som kassekreditt) til bedrifter som eksporterer selv, eller som er underleverandør til en eksportbedrift. Også vekstbedrifter med planer om eksport kan kvalifisere for garantien.

Bedret likviditet og fleksibilitet med arbeidskapitalgaranti

Tilstrekkelig arbeidskapital er ofte en utfordring for små og mellomstore bedrifter, og Eksfin samarbeider med norske banker om å tilby flere bedrifter driftskreditt. Når Eksfin tar 50 prosent av bankens kredittrisiko kan banken låne ut mer. 

Eksfin kan garantere for kassakreditt fra banken slik at bedriften kan:

  • by på større kontrakter
  • øke produksjonen
  • akseptere lengre betalingsfrister
  • være mindre avhengig av forskuddsbetaling
Modell som beskriver hvordan Eksfin samarbeider med bank om å tilby arbeidskapitalfinansiering til eksportbedrifter.
Eksfin tilbyr i samarbeid med bank, garantier og lån, til eksportbedrifter og deres leverandører og internasjonale kunder.

For en bedrift i vekst kan likviditet kan være avgjørende i konkurransen om en internasjonal kontrakt. Med økt kredittramme får bedriften mer fleksibilitet, slik at innsatsen kan konsentreres om kjernevirksomheten.

Hvem kan få arbeidskapitalgaranti fra Eksfin?

  • Bedriften med minimum 20 prosent direkte eller indirekte eksportandel
  • Bedrifter som forventer tilsvarende eksport neste 12 måneder
  • Bedrifter som er leverandører til eksportbedrifter
  • Bedrifter som banken vurderer som kredittverdige

Arbeidskapitalgaranti fås kun fra banker som har rammeavtale med Eksfin. Stadig flere banker har en slik rammeavtale – spør din bankforbindelse, eller ta direkte kontakt med oss.

Vanlige spørsmål om Eksfins arbeidskapitalgaranti

Hva regnes som en SMB-bedrift?

Eksfin bruker EUs definisjon for små og mellomstore bedrifter: Bedriften må ha færre enn 250 ansatte og en årlig omsetning som under 50 millioner euro eller en balanse som ikke overstiger 43. mill. euro.

Hva regnes som en “eksportbedrift”?

Med «eksportbedrifter» menes (a) bedrifter som får minimum 20% av sine driftsinntekter fra direkte eksport fra Norge til utlandet, (b) bedrifter som får minimum 20% av sine driftsinntekter ved salg til andre bedrifter som eksporter fra Norge til utlandet, og (c) bedrifter som banken forventer at vil oppnå minimum 20% av sine driftsinntekter ved direkte eller indirekte eksport innen 12 mnd. etter signering av kassekredittavtalen med banken.

Hvor stor garantiavlastning tilbyr Eksfin?

Eksfin garanterer for 50% av bankens utestående under det aktuelle kassekreditt-engasjementet med eksportbedriften.

Hvor lenge er Eksfins arbeidskapitalgaranti gyldig?

Eksfins garanti er gyldig i inntil 12 måneder med mulighet for årlige fornyelser.

Hva kan hindre en bedrift i å få arbeidskapitalgaranti fra Eksfin?

Eksfin har ikke anledning til å garantiavlaste kassekredittavtaler banken måtte ha med en kunde som er i finansielle vanskeligheter; eller som driver med produksjon/salg av kull.

Bankkunder som er i finansielle vanskeligheter kvalifiserer ikke til arbeidskapitalgaranti. Hva regnes som “finansielle vanskeligheter”?

En bedrift skal anses for å være i finansielle vanskeligheter der minst én av følgende hendelser har inntruffet:

(a) For aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper; dersom mer enn halvparten av selskapets tegnede aksjekapital har forsvunnet som følge av akkumulerte tap. Dette er tilfelle når fradrag av akkumulerte tap fra reservene (og alle andre poster som vanligvis anses som en del av selskapets ansvarlige kapital) fører til et negativt kumulativt beløp som overstiger halvparten av den tegnede aksjekapitalen.

(b) Når det gjelder selskap der minst noen av deltakerne har ubegrenset ansvar for selskapets gjeld, dersom mer enn halvparten av kapitalen som er oppført i selskapets regnskap, har forsvunnet som følge av akkumulerte tap.

(c) Foretaket er gjenstand for kollektiv insolvensbehandling eller oppfyller de fastsatte kriterier i nasjonal lovgivning for å være gjenstand for kollektiv insolvensbehandling etter anmodning fra kreditorene. Med begrepet «kollektiv insolvensbehandling» menes konkursbehandling etter konkursloven. Lånesøker anses å oppfylle kriteriene for å være gjenstand for kollektiv insolvensbehandling når lånesøkeren er insolvent etter konkursloven § 61.

(d) Når det gjelder et foretak som ikke er en SMB, dersom følgende gjelder for de to foregående årene:

(i) foretakets bokførte forhold mellom gjeld og egenkapital har vært større enn 7,5; og

(ii) foretakets EBITDA-rentedekningsgrad har vært lavere enn 1,0.

Inngår lånesøker i et konsern, skal vilkårene ovenfor vurderes både for den konkrete lånesøkeren og på konsolidert nivå.

Ta kontakt med Eksfin for mer informasjon. Send en epost til direct@eksfin.no