Lånegarantiordning i forbindelse med krigen i Ukraina

Eksfin håndterer i samarbeid med bankene lånegarantiordningen som ble opprettet i forbindelse med krigen i Ukraina. Ordningen gjelder for berørte bedrifter i hele Norge som har hatt en vesentlig del av omsetningen sin fra Russland, Belarus og/eller Ukraina. Berørte eksportører bes henvende seg direkte til sin bankforbindelse.

Om ordningen

Nye lån til bedrifter i Norge

Ordningen ble godkjent av ESA 10. mai 2022. Lånegarantiordningen gjelder for nye lån til bedrifter med virksomhet i Norge som forventes å være lønnsomme under normale markedsforhold.

Forutsetninger

Ordningen gjelder bedrifter som har hatt minimum 40 prosent omsetning til Russland, Belarus og/eller Ukraina, og som har fått betydelig likviditetsmangel som følge av Russlands angrepskrig mot Ukraina.

Lånene skal som hovedregel ikke utgjøre mer enn 15 prosent av bedriftenes årlig omsetning de tre siste årene. Regjeringen foreslår at garantiordningen dekker 90 prosent av lånet. Staten og bankene tar tap under garantien på like vilkår.

Det kan gis garantier for lån på inntil 50 millioner kroner og med løpetid på inntil seks år. Se nedenfor oversikt nedenfor for flere vurderingsmomenter og vilkår.

Stortinget har vedtatt støtteordningene og er ordningen er godkjent av ESA per 10. mai 2022.


For bank: Faktorer til vurdering ved søknadsbehandling

Så langt det er mulig skal lån under ordningen ha samme betingelser som et tilsvarende lån ville hatt i en normal markedssituasjon.

Dokumentert likviditetsmangel

Bank må innhente dokumentasjon på likviditetsmangel 

Minimum 40 % omsetning i berørte områder

Gjelder kunder i Russland, Hvite Russland og Ukraina i 2021 eller snittet av årene 2019 – 2021.

Driftsutgifter

Lånet kan omfatte alle løpende utgifter, også utgifter til betjening av eksisterende gjeld. Lånet skal ikke dekke utbytte eller nedbetaling av lån til eiere eller ledelse.

Finansiering av investeringer

Banken må innhente og vurdere informasjon fra lånesøker som dokumenterer at investeringene er nødvendige for å sikre videre drift i lånets løpetid.

Størrelsen på lånet

Normalt maks 15 % av gjennomsnittlig omsetning de siste tre avsluttede regnskapsår. I særskilte tilfeller kan det garanteres for høyere lån til SMB i 12 måneder, for store bedrifter 6 måneder.

KYC / Antihvitvask og overholdelse av sanskjonsregelverket

Bekrefte at banken overholder regelverket knyttet ilt Antihvitvask/KYC og sanksjonsregelverket.

Bedriften må overholde de restriktive tiltakene knyttet til sanksjoner

Bank må innhente bekreftelse fra låntaker og dokumentere bekreftelsen i lånesøknaden eller ved aksept.

Kan lånet benyttes til å innfri eksisterende gjeld?

Lånet skal ikke benyttes til nedbetaling av lån før avtalte terminer (førtidig innfrielse) eller til nedregulering av eksisterende gjeld til banken eller andre finansforetak. Bank må innhente bekreftelse fra låntaker og dokumentere bekreftelsen i lånesøknaden eller ved aksept av garantien.

Dokumentasjon av fordelen

Den økonomiske fordelen av garantien skal i størst mulig grad være overført til låntaker i form av redusert lånerente, og eventuelt også i form av redusert garantivederlag, økt låneramme eller lignende.

Forhold til annen statsstøtte

Bank må innhente informasjon fra låntaker om mottatt statsstøtte. Eksfin skal vurdere forholdet til annen statsstøtte.

Sikkerheter

Garantiprovisjon

Banken skal på vegne av staten kreve en årlig garantiprovisjon på grunnlag av utestående garantert lånebeløp på innbetalingstidspunktet for garantiprovisjonen. Finansforetaket skal betale garantiprovisjonen videre til staten så snart lånet er utbetalt, og deretter årlig for lån som har lengre løpetid enn ett år.

Garantipremier

Garantipremier fastsettes per enkeltlån på et minimumsnivå, som skal øke gradvis etter hvert som varigheten på det garanterte lånet øker:

SMB | 1. år: 25bps | 2. – 3. år: 50bps | 4. – 6. år: 100bps |

Store bedrifter | 1. år: 50bps | 2. – 3. år: 100bps | 4. – 6. år: 200bps |