Lånegarantiordningen for å sikre likviditet til strømutgifter

Eksfin kan garantere for nye banklån til bedrifter som står ovenfor en akutt likviditetsmangel som følge av en ekstraordinær økning i strømutgiftene. Ordningen gjelder for bedrifter som står ovenfor en akutt likviditetsmangel som følge av ekstraordinær økning i strømutgiftene. Det er bankene som søker på ordningen.

Om ordningen

Lånegarantiordningen er vedtatt i Stortinget og godkjent av EFTAs overvåkningsorgan ESA. Ordningen sees i sammenheng med oppdatert midlertidig regelverk.

Ordningen er operativ fra 09.11.2022, og vil vare til ut mars 2023.

Eksfin garanterer for nye banklån

Gjennom lånegarantiordningen vil staten garantere for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som ville vært lønnsomme under normale markedsforhold, men nå står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av økte strømutgifter.

Ordningen har en totale ramme på 1 milliard kroner som skal fordeles mellom finansforetak etter søknad. Bedriften skal forholde seg til sin bank.

Hvem gjelder ordningen for?

Ordningen avgrenses til bedrifter med minst 3 pst. strømintensitet i første halvår 2022. Den øvre grensen for lånebeløp er satt til 50 millioner kroner per foretak/konsern.

Bedriftene som er støtteberettigede må ha sin virksomhet i strømprisområder hvor gjennomsnittlig spotpris per kWt for månedene juli til september 2022 er minst doblet fra samme periode året før.

Hvordan gå frem?

Bankene inviteres til å søke ramme under ordningen på strom@eksfin.no. Hver bank skal inngå avtale med Eksfin. Registrering av lån under ordningen vil kunne finne sted så snart bankene har fått tildelt ramme. Bedriftene må ta kontakt med sin bank for å undersøke sine lånemuligheter.

Som bank ber vi deg begrunne ønsket ramme med utgangspunkt i egen portefølje som anses relevant for ordningen. Se følgende dokumenter relater til banker:

Invitasjon til å søke ramme under ordningen

Garantitilbud

Korrigert garantitilbud per 17.01.23

Garantibekreftelse

Hvor mye koster ordningen?

Bedrifter som får lån under ordningen må betale en årlig garantiprovisjon til Eksfin. Dette kommer i tillegg til renter på lånet til den rentesats bedriften og banken avtaler seg imellom. Garantiprovisjonen beregnes med utgangspunkt i 90% av utestående lån. Nivået på garantiprovisjonen avhenger av om bedriften er en liten eller mellomstor bedrift (SMB), eller en stor bedrift:

År 1År 2-3År 4-6
SMB0,25% p.a.0,50% p.a.1,00% p.a.
Store bedrifter0,50% p.a1,00% p.a.2,00% p.a.
Lånets

Tabellen viser garantiprovisjon i lånets løpetid, fordelt på bedriftsklassifikasjon.

Europakommisjonens definisjoner skal anvendes i vurderingen av om en bedrift er en SMB eller stor bedrift. For at en bedrift skal kunne defineres som en SMB, må bedriften, sett sammen eventuelle tilknyttede bedrifter, ha:
a)        færre enn 250 ansatte, og

b)        en årlig omsetning som ikke overstiger et beløp tilsvarende 50 millioner euro, eller en balanseverdi som ikke overstiger et beløp tilsvarende 43 millioner euro.

Forutsetninger for lån under ordningen

  • Bedriften tilhører et strømprisområder hvor gjennomsnittlig spotpris er doblet fra juli til september 2021 til samme periode i 2022.
  • Gjelder bedrifter med minst 3% strømintensitet i første halvår 2022.
  • Bedriften ville vært lønnsom under normale markedsforhold.
  • Det er en akutt likviditetsmangel som følge av strømutgiftene.
  • Lånet vil maksimalt kunne være 50 millioner kroner, men ikke større enn det laveste av;
    • 15 pst. av årlig omsetning de siste tre regnskapsår, eller
    • 50 pst. av strømkostnadene de siste 12 månedene før søknaden er sendt

Les pressemelding på regjeringen.no