Lånegarantiordningen for å sikre likviditet til strømutgifter

Eksfin vil kunne garantere for nye banklån til bedrifter som står ovenfor en akutt likviditetsmangel som følge av en ekstraordinær økning i strømutgiftene. Ordningen er under arbeid. Regjeringen vil åpne for ordningen i november. Denne siden vil bli oppdatert.

Om ordningen

Garanterer for nye banklån

Gjennom lånegarantiordningen vil staten garantere for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av økte strømutgifter.

Hvem gjelder ordningen for?

Ordningen avgrenses til bedrifter med minst 3 pst. strømintensitet i første halvår 2022. Den øvre grensen for lånebeløp er satt til 50 millioner kroner per foretak/konsern.

Videre legges det opp til at foretakets støtteberettigede strømforbruk må skje i et strømprisområde hvor gjennomsnittlig spotpris per kWt for månedene juli til september 2022 er minst doblet fra samme periode året før.

Hvordan gå frem?

Regjeringen har oversendt sine forsalg til strømstøtteordninger til Stortinget i Prop 142 S (2021 – 2022). Lånegarantiordningen forventes godkjent av Stortinget og ESA i løpet av oktober.

Ordningen ventes å igangsettes fra november og vare til ut mars 2023, forutsatt at Europakommisjonens midlertidige statsstøtteretningslinjer forlenges til etter 31. desember 2022.

Bankene vil få direkte informasjon når ordningen er klar. Hver bank skal inngå avtale med Eksfin.

Bedriftene skal forholde seg til sine banker.

Mer informasjon kommer.

Les pressemelding på regjeringen.no