Skipsfinansiering

Er du en reder som har behov for finansiering til å bygge skip i Norge som også skal benyttes i Norge? Å bygge i Norge betyr lavere risiko og det blir enklere å følge opp byggeprosessen. Samtidig bidrar du til en sterk norsk verftsnæring.

Om produktet

Finansiering av skip som bygges ved norske verft for innenriks sjøfart

Gjennom ordningen for finansiering av skip fra norske verft til bruk i Norge, tilbyr Eksfin finansieringen i samarbeid med din bank. Typiske fartøystyper i innenriks sjøfart er ferjer, fiskefartøyer, brønnbåter og hurtigbåter.

Lån fra bank eller Eksfin

Det nødvendige lånet kan ytes av Eksfin, eller det kan ytes av banken din og garanteres av Eksfin. Dersom Eksfin yter lånet, må banken garantere for normalt 30% (minimum 25%). Dersom banken yter lånet, vil Eksfin yte en garanti som normalt begrenses til 70% (maksimalt 75%). Din bank må altså i begge tilfeller selv bære kredittrisiko for normalt 30% (minimum 25%) av lånet på lik basis (pari passu) med Eksfin. Ordningen kan også benyttes ved større ombygginger.

Vilkår

Skipsfinansiering gis på følgende vilkår

  • Lånebeløpet begrenses til maksimalt 80% av skipsprisen, og maksimal tilbakebetalingstid er 12 år fra levering.
  • Lånet kan også delvis trekkes opp i byggeperioden. Ordningen gjelder bare for fartøyer over 100 bruttotonn (1000 bruttotonn ved ombygninger).
  • Finansieringsvilkår, både prising av lån og garantier, fastsettes ut fra kredittrisikoen i den enkelte sak i samarbeid med banken. Vi legger vekt på gjeldsbetjeningsevne, sikkerheter, kjøpers forretningsmodell og økonomiske stilling generelt.

Les mer om bærekraft, miljø og antikorrupsjon (CSR)

Hva koster skipsfinansiering?

Ved garanti fastsetter Eksfin en markedsbasert premie som normalt ligger fast i hele garantiperioden, som oftest lik bankens premie.

Premien er vanligvis en løpende periodisk premie (pro anno) som betales på samme tidspunkt som rentene på lånet.
Dersom Eksfin yter lånet, vil betalingen for lånet deles i to, en premie som betaling for kredittrisiko og en rente for lånet. Premien fastsettes som beskrevet. Lånerenten fastsettes i henhold til gjeldende priser i markedet.

Foruten sakens kredittverdighet, påvirkes premien av nedbetalingstid. Eksfin tar i tillegg vanligvis tilsvarende gebyrer som banken, typisk etableringsgebyr (upfront fee) og beredskapsprovisjon (commitment fee).

Hvordan søke?

Start prosessen med å be banken fylle ut søknadsskjema.

Ønsker du å forberede deg på søknadsprosessen? Her har vi samlet generelle vilkår og retningslinjer knyttet til søknadsprosessen.

Vi har også samlet informasjon om vårt ansvar knyttet til bærekraft.