Prosjekter: Fiskeri og havbruk

I sommer ble skipet Selvåg Senior levert til fiskerikonsernet Sørheim Holding i Nordland. Fartøyet er designet av Skipsteknisk AS i Ålesund og bygget på Cemre Shipyard i Tyrkia. Nye Selvåg Senior er en av de første båtene i sitt slag som kombinerer LNG- gass og batteridrift. Mer miljøvennlige løsninger gir både reduserte utslipp av klimagasser og mer energieffektiv drift.

Det miljøvennlige fiskefartøyet Selvåg Senior

Kunde: Sørheim Holding

Behov: Finansiere kjøp av norske varer og tjenester

Produkt hos Eksfin: Skipsfinansiering

Finansieringen muliggjør: Kjøp av skip med betydelig norske underleveranser. Nye Selvåg Senior erstatter eksisterende fartøy bygget i 1999 og skal drive ringnot og pelagisk trålfiske etter lodde, sild, makrell, kolmule og vassild.

Samarbeid mellom offentlig og privat kapital

Flere aktører har vært med på å finansiere det miljøvennlige fartøyet: Eksfin har bidratt med et gunstig fastrentelån på 150 millioner kroner under DNBs lånefasilitet på total 210 millioner kroner. Innovasjon Norge i Nordland har stilt med lån på 155 millioner kroner. Prosjektet har også mottatt støtte fra Enova og Nox-fondet.

Hele 35 norske leverandører har bidratt med ulike leveranser i byggeprosessen til en samlet norsk kontraktsverdi på 150 millioner kroner.

Jeg vil gjerne gratulere Egil Sørheim og rederiet med det moderne fartøyet. For Eksfin er det viktig å bidra med finansiering til prosjekter som stimulerer til utviklingen av grønn maritim teknologi og innovative løsninger.
Marie Sørli, seksjonsleder Fiskeri og havbruk i Eksfin.

Reduksjon av klimagassutslippene i den norske fiskeflåten har høyt fokus hos DNB. Som hovedbankforbindelse for Selvåg Senior / Sørheim Holding AS har det vært en glede å samarbeide med Eksfin og Innovasjon Norge for finansieringen av dette klimavennlige fartøyet. Vi ønsker Selvåg Senior til lykke med fiskeriene.
Sten Finvåg , kundeansvarlig i DNB

Setter ny standard for miljøvennlig drift i fiskeflåten

Fiskerinæringen står for om lag 2,7 prosent av de samlede norske klimagassutslippene. Den største andelen av dette kommer fra fiskeflåten. I Miljødirektoratets Klimakur 2030 legges det opp til å redusere utslipp av klimagasser fra fiskerinæringen med 50 prosent de neste 10 årene. Sørheim Holding har tatt dette på alvor, og miljømålene har vært viktige i utformingen av nye Selvåg Senior.

Fiskerinæringen er viktig både for Nordland og Norge og Innovasjon Norge er glad for å kunne støtte dette prosjektet. Her har vi et rederi som tør tenke nytt og innovativt og tar ansvar for en grønn omstilling i fiskeflåten. Slike aktører heier vi på!
Regiondirektør i Nordland, Monica Ahyee i Innovasjon Norge.

Les mer om skipsfinansiering fra Eksfin her.

Les mer om: