Innsynsportal for Lånegarantiordningen

Innsynssiden for lånegarantiordningen. Tallene er basert på innmeldte lån/kreditter fra finansforetakene.

Lånegarantiordningen

Vi har samlet noen ofte stilte spørsmål nedenfor. Lurer du på noe i forbindelse med ordningen, ta kontakt med oss.

Offentliggjøring av lånetakere under lånegarantiordningen

Finansdepartementet offentliggjorde 12. mai 2020 at lånetagerne under lånegarantiordningen skal offentliggjøres. Se brev fra Finansdepartementet.

Eksfin er som statlig etat under Nærings- og fiskeridepartementet, i utgangspunktet omfattet av både offentleglova og forvaltningsloven.

Hovedregelen i offentleglova § 3 er at saksdokumenter mv. er åpne for innsyn, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift. Forskrift til offentleglova § 1 tredje ledd bokstav h unntar «dokument i sak om utferding av garantiar» hos Eksfin fra lovens virkeområde. Departementet har vurdert at dette unntaket i offentleglova, som normalt pålegger Eksfin å innhente samtykke til offentliggjøring fra bedrifter, ikke kommer til anvendelse under lånegarantiordningen.

Hentet fra begrunnelsen: “Eksfin utsteder ikke garantier i denne ordningen, men har i oppgave bl.a. å kontrollere at vilkårene i loven og forskriften er oppfylt før utbetaling av garantibeløp. Unntaket i forskrift til offentleglova § 1 tredje ledd bokstav h kommer derfor etter departementets vurdering ikke til anvendelse når Eksfin utfører oppgaver som nevnt i forskriften om garantiordningen.”

Hvordan kan jeg hente ut data fra innsynssiden?

Du kan hente ut fulle datasett fra hver modell ved å høyreklikke på modellens overkant, du får da valget mellom å eksportere innholdet i excel eller pdf-format.

Jeg ønsker å se informasjon om spesifikke næringsgrupper

Det er en ferdig definert figur for næringsgrupper. Klikk på denne og velg deg den eller de næringsgruppene du ønsker å se nærmere på. Når du har valgt en næringsgruppe vil dataene i rapporten reflektere ditt valg. Slett valget ditt igjen på linjen øverst i rapporten.

Tallene ser ikke riktig ut, hva kan være problemet?

Det er en ferdig definert figur for næringsgrupper. Klikk på denne og velg deg den eller de næringsgruppene du ønsker å se nærmere på. Når du har valgt en næringsgruppe vil dataene i rapporten reflektere ditt valg. Slett valget ditt igjen på linjen øverst i rapporten.

Jeg ønsker å se informasjon om mitt fylke

Det er en ferdig definert figur i rapporten som allerede har geografisk fordeling. Klikk på figuren, og velg det eller de fylkene du ønsker. Du kan velge flere fylker. Dataene i rapporten oppdateres etter dette med dine valg. Du kan velge fylker i tabellen også.

Jeg ønsker å se hva en spesifikk bedrift har fått innvilget av lån

Det letteste er å bruke søkeknappen, som ser ut som et forstørrelsesglass, øverst til venstre. Da kan du skrive inn navnet på den bedriften du vil sjekke, og velge en eller flere bedrifter. Når disse er valgt vil rapporten oppdateres med tall for de valgene du har gjort.

Du kan også søke i tabellen nederst i rapportvisningsfeltet.

Hvorfor er noen låntakere «skjulte» i oversikten?

Noen låntakere er skjulte fordi lån/kreditt er innvilget av banken, men lånekunden har ikke akseptert tilbudet. Når lånekunden har akseptert tilbudet og lånet er utbetalt vil det vises i oversikten.

Bakgrunn for lånegarantiordningen

Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av banklån til bedrifter som står i en akutt likviditetsmangel som følge av direkte eller indirekte virkninger av Covid-19-utbruddet. Ordningens totale ramme er på 50 milliarder kroner. For større bedrifter enn SMB er maksimalt lånebeløp satt til 150 millioner kroner. For små og mellomstore bedrifter er tidligere grense på 50 millioner kroner beholdt.

Ordningen er basert på at det i hovedsak er bankene som skal administrere den, blant annet gjennom å kontrollere at vilkårene i loven og forskriften er oppfylt før de innvilger garanterte lån.

Eksfin administrerer ordningen for Staten, og er ansvarlig for å motta bankenes innrapporteringer etter loven og forskriften, og å foreta utbetaling av garanterte beløp.

Se Forskrift om endring i forskrift per 16. september 2020: om lån til små og mellomstore bedrifter §§ 3, 4, 5 og 10.

Les mer:

•    Finans Norges informasjonsside om ordningen
•    GIEKs brev til bankene 3. april 2020
•    St.prop og forskrift