Page

Presserom

Eksfin er en forvaltningsbedrift (etat) underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Vårt formål er effektiv forvaltning av finansieringsordninger for verdiskapende eksport. Eksfin forvalter også andre finansieringsordninger for norsk næringsliv uten eksportformål. Gjennom våre lån og garantier blir Eksfin kreditor overfor norske og utenlandske bedrifter eller deres banker. Eksportfinansiering Norge (Eksfin) ble opprettet 1. juli 2021 gjennom sammenslåing av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge AS.

Les mer om hva Eksfin gjør

Offentlighet og taushetsplikt

Eksfin jobber for bredest mulig kjennskap til vårt finansieringstilbud blant norske eksportindustrier, finansnæringen, bransjeforeninger og andre interessenter. Vi ønsker åpenhet omkring vår virksomhet og bidrar regelmessig med intervju og innlegg i norsk og internasjonal presse.

Eksfin følger Statens kommunikasjonspolitikk samt Offentleglova som regulerer retten til innsyn i offentlige virksomheters dokumenter. Årsrapportene gir godt bilde av virksomheten, vår måloppnåelse, lån- og garantiporteføljen samt fremtidsutsikter. Etter at Eksfin har utstedt et nytt lån eller garanti, legger vi ut nøkkelopplysninger om transaksjonen på eksfin.no. Se siste oppdaterte oversikt nedenfor.

Øvrige opplysninger i konkrete låne- og garantisaker er unntatt fra offentlighet i henhold til forskriften til Offentleglova §1, 3. ledd, bostav h («utferding av garantier»). Eksfin har dessuten taushetsplikt i henhold til Offentleglova §13, jfr. forvaltningsloven §13. Eksfin kan ikke kommentere kundedialoger, innkomne eller avslåtte søknader, utviklingen i enkeltselskaper eller status i lån og garantier etter utstedelsen.

Eksfins vedtak i innsynskrav kan påklages til Nærings- og fiskeridepartementet. Klage må sendes via Eksfin innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem, jfr. offentleglova 32 og forvaltningsloven kapittel VI.

Dokumenter og rapporter

Utstedte lån og garantier

Årsrapporter og styringsdokumenter

Pressebilder

For bruk av bilder av Tone Lunde Bakker, vennligst oppgi bildekreditering fotograf Rasmus Kongsøre.

Administrerende direktør

Tone Lunde Bakker

Kommunikasjonsdirektør

Allon Groth

Bilde 1

Bilde 2