Rente- og premiesatser

Eksfin tilbyr både CIRR-renter og renter på kommersielle vilår. Premiekalkulatoren gir en indikasjon på hva garanti utstedt av Eksfin vil koste.

Renter

  • Fastrenter fastsatt av OECD én gang pr måned, såkalt Commercial Interest Reference Rates (CIRR)
  • Renter på kommersielle vilkår i henhold til gjeldende markedspris, som oftest en referanserente som LIBOR pluss en fast margin. Renten som tilbys må være i henhold til statsstøtteregelverket.

Vi kvoterer CIRR-renter i et «indikativt term sheet» før eksportkontrakten blir inngått. Gjeldene rente blir endelig fastsatt på signeringsdatoen for eksportkontrakten.

Rentene som skal betales til Eksfin inkluderer ikke garantipremie til lånegarantistene. Den vil bli fastsatt basert på garantistenes vurdering av politisk og kommersiell risiko knyttet til prosjektet eller selskapet som finansieres- dvs. at totalrenten er lik renten til Eksfin pluss garantipremie til garantistene.

Premiekalkulator

Vår premiekalkulator gir en indikasjon på hva det minst vil koste med en langsiktig långivergaranti og leverandørkredittgaranti utstedt av Eksfin. Minimumspremiene følger et internasjonalt regelverk, men endelig premie settes av Eksfin og kan bli satt høyere. Les mer om hva kalkulatoren viser og ikke viser lenger ned på siden.

Eksfin tar en premie ved utstedelse av garanti, beregnet som en engangspremie, men mulig som p.a.-premie ved bankmedvirkning på over 20 prosent. Premien beregnes ut ifra nedbetalingstid fastsettes ut fra nedbetalingstid og påvirkes av:

  • Kjøpers kredittverdighet: GIEK vurderer kundens kredittverdighet dvs. sannsynligheten for at kunden misligholder.
  • Politiske forhold i kjøpers land: GIEK vurderer risikoen for politisk omstendigheter i kjøpers land som kan føre til mislighold.
-
-
-

Premiekalkulator

Hva viser premiekalkulatoren?

Eksfin tar en risikopremie av kunden når vi utsteder garantier. Premiekalkulatoren gjelder for långivergaranti og leverandørkredittgaranti over to år, og gjelder for OECD landgruppe 1-7 (se landrisiko for mer informasjon).

NB! Kalkulatoren gjelder ikke ved eksport til rike OECD-land (OECD landgruppe 0), hvor premien kalkuleres på grunnlag av markedsindikatorer. Kontakt Eksfin for premieindikasjon for disse landene.

Som hovedregel betales hele premien ved garantiutstedelse. Det er mulig å betale premien løpende (p.a.-premie), og dette er det mest vanlige ved bankmedvirkning på over 20 prosent.

Premien fastsettes ut fra nedbetalingstid og påvirkes bl.a. av:

  • Landrisiko: Her inngår politiske- sikkerhetsmessige, juridiske, og makroøkonomiske forhold som kan hindre eller vanskeliggjøre tilbakebetalingen av et lån.
  • Kjøpers kredittverdighet: Eksfin vurderer kundens kredittverdighet, dvs. den antatte sannsynligheten for at kunden misligholder sine forpliktelser. I premiekalkulatoren fremkommer kjøpers kredittverdighet på en standard ratingskala fra AAA til B-

Eksfin tar i enkelte tilfeller også etableringsgebyr (upfront fee) og beredskapsprovisjon (commitment fee) som kommer i tillegg til risikopremien.