Styrende dokumenter og rapporter

Stortinget fastsetter økonomiske rammer og overordnede mål for Eksportfinansiering Norge. Næringsministeren har det konstitusjonelle ansvaret for Eksfin og styringen av etaten ligger i Nærings- og fiskeridepartementet.

Departementets overordnede styring av Eksfin skjer gjennom styret, flere sentrale dokumenter, halvårlige styringsmøter og løpende informasjonsutveksling.

Departementet er ikke representert i Eksfins styre og er ikke involvert i saksbehandling av enkeltsaker.

Det årlige tildelingsbrevet sendes til Eksfin etter at statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget. Tildelingsbrevet gir økonomiske rammer og prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav, samt enkelte faglige føringer og konkrete oppdrag. I tillegg er Eksfin underlagt en Hovedinstruks og et Regelverk.

Eksfin er for øvrig underlagt internasjonale regelverk under OECD og EØS.

Gjeldende styringsdokumenter

Oppdragsbrev i forbindelse med Korona-krisen

Årsapporter

Utstedte lån og garantier

Eksfin offentligjør løpende nøkkelinformasjon om nye låneutbetalinger og garantiutstedelser: navn på eksportør, varetype, garanti- eller lånebeløp samt dato for utstedelse. Garanti- eller låntaker har gitt samtykke om offentliggjøring overfor Eksfin (eller overfor GIEK og Eksportkreditt før 1. juli). Last ned siste oversikt.

Eksfin har taushetsplikt om innkomne søknader og utviklingen i løpende lån og garantier etter utstedelse.

I en overgangsperiode vil også lån i Eksportkreditt og garantier i GIEK som ble stilt før 1. juli 2021 være tilgjengelig her.

Offentlige anskaffelser

Eksfin er underlagt det offentlige anskaffelsesregelverket. 
Eksfin ønsker å samarbeide med konkurransedyktige leverandører som kan bidra til en positiv utvikling for selskapet.
Anskaffelsene gjennomføres i henhold til Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser, og foregår gjennom et samarbeid mellom fagavdelingene og anskaffelses-ansvarlig i Eksfin.

Referanse prosjekter

Noen av våre referanse prosjekter

Havfarm på veg til Norge – garantier fra GIEK bidrar til å realisere pionerarbeid

Med Havfarmen fra Nordlaks tar havbruksnæringen nye skritt mot oppdrett i mer eksponerte havområder. Større avstander mellom anleggene, tøffere vær, …

Aker BioMarine og VARD lanserer spesialbygd krillfartøy

GIEK har vært sentral i finansieringen av det spesialbygde krillfartøyet «Antartic Endurance», som inneholder omfattende norsk eksport for et norsk verft og flere …