Hva gjør Eksfin?

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) fremmer norsk eksport gjennom å bistå norske bedrifter, utenlandske kjøpere og deres banker med statlige lån, garantier og kompetent rådgivning. Eksfin fremmer salgskontrakter til internasjonale kjøpere, anleggsinvesteringer i Norge, eller andre typer finansielle transaksjoner som styrker norsk eksport og verdiskaping.

Naturbild AB +46 8 411 43 30 info@naturbild.se

Fremmer eksport

Eksfin er en statlig forvaltningsbedrift under Nærings- og fiskeridepartementet og ble opprettet 1. juli 2021 gjennom sammenslåing av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge AS.

Vårt oppdrag er å gjøre norske eksportnæringer finansielt konkurransedyktige i utlandet. Eksfin kan stille statlige lån og garantier som fremmer konkrete salgskontrakter, eksportfremmende investeringer i Norge, eller andre typer transaksjoner som bidrar til norsk verdiskaping og sysselsetting.

Vi har 130 medarbeidere og hovedkontor i Oslo. Vårt styre er ledet av Morten Støver og administrerende direktør fra 1. august 2021 er Tone Lunde Bakker.

Hvorfor Eksport?

Salg av norskproduserte varer og tjenester til utlandet utgjorde en tredjedel av Norges bruttonasjonalprodukt i 2020. Norsk eksport utenom olje og gass legger grunnlaget for 465 000 arbeidsplasser, om lag 25 prosent av alle sysselsatte i private bedrifter i Norge (kilde: Menon 2017). Eksportinntektene gir et betydelig bidrag til finansieringen av samfunnets velferd samt sparingen for fremtidige generasjoner i Oljefondet.

Eksfin kan styrke hele verdikjeden: eksportører, underleverandører, internasjonale kjøpere og banker kan bli kunder hos oss. Vi mottar søknader fra alle eksportnæringer i hele landet. Maritim, fiskeri og havbruk samt energi er blant de største næringene som benytter oss. En rekke fremvoksende næringer har også begynt å bruke tilbudet vårt de siste årene.

Hvordan kommer du i gang?

Eksfin har en rekke produkter for å støtte din bedrift. For å komme i gang med prosessen, ta gjerne en prat med en av våre rådgivere innenfor din bransje. Vi bistår med å se på mulige løsninger i forbindelse med en mulig eksporttransaksjon av kapitalvarer eller tjenester til utlandet ,skipsfinansiering i Norge eller utlandet, eller nye eksportrettede investeringer.

Du kan lese mer om prosessen for eksportfinansiering og garantier her.

Underlagt Storting og Regjering

Ordningene og rammene som Eksfin forvalter er vedtatt av Stortinget. Eksfin får sine tildelingsbrev, regelverk og instruks fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). NFD utnevner dessuten vårt styre og administrerende direktør.

Den norske stat står bak Eksfins garantier og lån i hele løpetiden. Eksfins garantier nyter derfor godt av statens høye kredittrating AAA. Eksfins administrasjon og tapsutbetalinger dekkes både av renteinnbetalinger og garantipremier fra våre kunder, samt bidrag over statsbudsjettet.

I tillegg til ordninger med eksportformål, forvalter Eksfin også enkelte finansieringsordninger med andre næringspolitiske formål etter oppdrag fra Regjeringen. Se oversikten over våre tjenester.

Internasjonalt nettverk

Eksfin tilhører et internasjonalt nettverk av statlige eksportkreditt-institusjoner og må følge et felles internasjonalt regelverk i OECD, EØS og WTO. Eksfin etterstreber å gi våre eksportører konkurransedyktige vilkår, og holder oss løpende oppdatert om hva våre søsterinstitusjoner tilbyr sine eksportører. Les mer her.

Lån ytes til markedsrente eller CIRR-rente som bestemmes av OECD.

Samarbeider nært med banker

Eksfins finansiering og garantier konkurrerer ikke med private banker, men stilles i tillegg til—og oftest sammen med—private finansforetak i inn- og utland. Lån og garantier stilles etter søknad, og vi gir gjerne råd i tilknytning til våre garanti- og låneprodukter.

Våre produkter

Hvordan lære mer om finansieringsmuligheter fra Eksfin?

Det er viktig at eksportbedrifter og banker i Norge kjenner godt til Eksfins tilbud. Eksportører bør kontakte våre kunderådgivere om de har en mulig eksporttransaksjon, planer om nye investeringer eller ønsker mer informasjon om våre produkter og tjenester. Vi presenterer oss ofte for næringslivet sammen med andre offentlige virksomheter i virkemiddelapparatet, gjennom klynger og ulike bransjefora i hele landet, og hele verden.

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å realisere dine prosjekter

Lykkes ute med norsk finansiering?

Har du kjøpere i utlandet kan Eksportfinansiering Norge bidra med å dra i land viktige kontrakter. Vi ivaretar hele prosessen knyttet til søknadsbehandling, tilsagn om lån og utbetaling samt oppfølging av lån.