Hva gjør Eksfin?

Eksfin – Eksportfinansiering Norge fremmer norsk eksport gjennom å tilby statlige lån og garantier til norske bedrifter, utenlandske kjøpere og deres banker. Eksfin utløser salgskontrakter med internasjonale kjøpere, anleggsinvesteringer i Norge og andre transaksjoner som styrker norsk eksport og verdiskaping.

Norsk eksportvekst gjennom konkurransedyktig finansiering

Eksfin er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet som ble opprettet 1. juli 2021 etter en sammenslåing av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge AS.

Eksfins oppdrag er å øke norsk eksport og verdiskaping gjennom å tilby konkurransedyktig statlig finansiering; lån, garantier og risikoavlastning som utløser internasjonale salgskontrakter og investeringer i Norge. Våre kunder er norske eksportbedrifter, deres underleverandører og banker, samt internasjonale kjøpere av norske varer og deres banker.

Vi har 125 medarbeidere spredd på vårt hovedkontor i Oslo og på to regionskontorer i Stavanger og Ålesund.

Vårt styre er ledet av Morten Støver og administrerende direktør er Tone Lunde Bakker.

Eksfin støtter opp om regjeringens næringspolitiske mål

Salg av norskproduserte varer og tjenester til utlandet utgjorde en tredjedel av Norges bruttonasjonalprodukt i 2020. Norsk eksport utenom olje og gass legger grunnlaget for rundt 600 000 arbeidsplasser (kilde: Menon). Eksportinntektene gir et betydelig bidrag til finansieringen av samfunnets velferd samt sparingen for fremtidige generasjoner i Oljefondet.

Eksfin kan styrke hele verdikjeden: eksportører, underleverandører, internasjonale kjøpere og banker kan bli kunder hos oss. Vi har kunder i eksportnæringer fra hele landet. Verft, rederier og maritime utstyrsleverandører, fiskeri og havbruk samt energi er blant de største næringene som benytter oss. En rekke fremvoksende næringer har også begynt å bruke tilbudet vårt de siste årene.


Eksfin kan hjelpe både store og små bedrifter

Eksfin har en rekke produkter for å støtte din bedrifts finansieringsbehov. Ta gjerne en prat med en av våre kunderådgivere innenfor din bransje. Vi kan tilby ulike finansieringsløsninger knyttet til eksport av varer og/eller tjenester til utlandet, skipsfinansiering eller nye eksportrettede investeringer i Norge.


Hva kreves for å få finansiering?

  • Finansiering må bidra til eksport
  • Prosjektet må ha en akseptabel risiko, inkludert leveringsdyktighet og gjeldsbetjeningsevne
  • Banken din er villig til å tilrettelegge, ta sin del av risikoen og håndtere finansieringssøknad på vegne av bedriften
  • Alle prosjekter må tilfredsstille gitte krav iht bærekraft

Du kan lese mer om prosessen for eksportfinansiering og garantier her.

Underlagt Storting og Regjering

Ordningene og rammene som Eksfin forvalter er vedtatt av Stortinget. Eksfin får sine tildelingsbrev, regelverk og instruks fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). NFD utnevner dessuten vårt styre og administrerende direktør.

Den norske stat står bak Eksfins garantier og lån i hele løpetiden. Eksfins garantier nyter derfor godt av statens høye kredittrating AAA. Eksfins administrasjon og tapsutbetalinger dekkes både av renteinnbetalinger og garantipremier fra våre kunder, samt bidrag over statsbudsjettet.

I tillegg til ordninger med eksportformål, forvalter Eksfin også enkelte finansieringsordninger med andre næringspolitiske formål etter oppdrag fra Regjeringen. Se oversikten over våre tjenester.

Internasjonalt nettverk

Eksfin tilhører et internasjonalt nettverk av statlige eksportkreditt-institusjoner og må følge et felles internasjonalt regelverk i OECD, EØS og WTO. Eksfin etterstreber å gi våre eksportører konkurransedyktige vilkår, og holder oss løpende oppdatert om hva våre søsterinstitusjoner tilbyr sine eksportører.

Lån ytes til markedsrente eller CIRR-rente som bestemmes av OECD.

Samarbeider nært med banker

Eksfins finansiering og garantier konkurrerer ikke med private banker, men stilles i tillegg til—og oftest sammen med—private finansforetak i inn- og utland. Lån og garantier stilles etter søknad, og vi gir gjerne råd i tilknytning til våre garanti- og låneprodukter.

Våre produkter

Hvordan lære mer om finansieringsmuligheter fra Eksfin?

Det er viktig at eksportbedrifter og banker i Norge kjenner godt til Eksfins tilbud. Eksportører bør kontakte våre kunderådgivere om de har en mulig eksporttransaksjon, planer om nye investeringer eller ønsker mer informasjon om våre produkter og tjenester. Vi presenterer oss ofte for næringslivet sammen med andre offentlige virksomheter i virkemiddelapparatet, gjennom klynger og ulike bransjefora i hele landet, og hele verden.

Lykkes ute med norsk finansiering

Vi hjelper deg med å realisere dine prosjekter

Har du kjøpere i utlandet kan Eksportfinansiering Norge bidra med å dra i land viktige kontrakter. Vi ivaretar hele prosessen knyttet til søknadsbehandling, tilsagn om lån og utbetaling samt oppfølging av lån.