Søknadsprosessen steg for steg

Hvordan du går frem for å søke og om krav til innhold i søknaden

Steg for steg

Når Eksfin har mottatt din søknad får du tildelt en saksbehandler. Et saksbehandlerteam med ulik fagkunnskap analyserer transaksjonen ut fra dokumentasjonen vi har mottatt, egne undersøkelser og møter med kunden.

Se nedenfor oversikt over stegene i en søknadsprosess.

 1. Når søknaden er mottatt

  Når vi har mottatt søknad får du tildelt en saksbehandler. Har du allerede en kundeansvarlig/kontaktperson i Eksfin, vil det som regel være dette vedkommende som følger opp saken.

 2. Møte med samarbeidende bank

  Etter at kjøper har bekreftet ønske om å gå videre med søknadene, eller vi har mottatt søknad om garanti fra en bank, diskuteres en mulig finansiering og struktur for transaksjonen med de ulike partene involvert. Partene blir også enige om en plan for videre prosess for å vurdere finansieringen eller garantistillelsen.

 3. Kredittvurdering

  Et sakbehandlerteam med ulik fagkunnskap analyserer transaksjonen ut fra dokumentasjonen vi har mottatt, for å vurdere kredittrisikoen i transaksjonen. Kredittvurderingen gjøres ofte i samarbeid med andre långivere eller garantister i finansieringen, men Eksfin gjør også egne undersøkelser og vurderinger. Bedriftens forretningsdrift, kontantstrøm, markedet, kjøperlandet m.m. inngår typisk i analysen.

 4. Tilbud om lån, garanti, fastsettelse av rente og premieindikasjon

  Dersom svaret på søknaden er positivt vil Eksfin gi tilbud om lån eller garanti i form av et Term Sheet eller et garantitilbud. Tilbudet inneholder alle Eksfins krav og forutsetninger for å ta risiko, og hva lånet eller garantien vil koste kunden (rente/risikopremie). Les mer om fastsettelse av renter og risikopremie her.

 5. Eksfin utbetaler lån eller utsteder garanti

  Før selve utstedelse skjer, må garantimottager først akseptere garantitilbudet og deretter be om at garanten utstedes. Før garantiutstedelse så må også Eksfin har mottatt signert eksportør- og korrupsjonserklæring og det må være inngått en samarbeidsavtale med ev. andre garantister av lånet. Utstedelse av garantien vil som regel være en forutsetning (condition precedent) for utbetaling av lånet.