Søknadsprosess og betingelser

Eksfin gjør en grundig vurdering av alle potensielle låntakere, mottakere av garantier og prosjekter som Eksfin deltar i finansieringen av. Det er viktig at partene er orientert om hva som kreves i en søknadsprosess.

Det er viktig for eksportører, potensielle låntakere og banker som skal samarbeide med Eksfin å være orientert om hvilke elementer som inngår i vurderingen av en søknad, krav til dokumentasjonen som må fremlegges, forventninger til ulike parter i transaksjonen, og hvordan lån og garantier følges opp gjennom lånets eller garantiens løpetid.

Her er en samlet oversikt over informasjon relevant for søkere og samarbeidende banker i forkant av en søknad, i ulike deler av prosessen for å behandle en søknad, samt hva som skjer når det fattes en positiv beslutning om utstedelse av et lån eller en garanti.

Les om hvordan du går frem for å søke og krav til innhold i søknaden. Se oversikt over prosessen fra man sender inn søknad til det ev. gis lån eller garanti, og oppfølging av lånet eller garantien.

Prosessen steg for steg

Se oversikt over prosessen fra man sender inn søknad til det ev. gis lån eller garanti, og om oppfølging av lånet eller garantien

Hvilke krav som stilles

Her finner du en oversikt over hvilke krav som stilles i forbindelse med en søknad til Eksfin. Les mer om de ulike krav og vilkår ved å klikke på de.

Krav til eksportkontrakten eller investeringen

Krav som stilles til eksportkontrakten, investeringen eller prosjektet som skal finansieres.

Informasjon til banker og finansinstitusjoner

Krav til samarbeidende banker, vilkår for samfinansiering og transaksjonsstrukturer.

Kredittvurdering og dokumentasjonskrav

Eksfins kredittvurdering av transaksjoner, og krav til dokumentasjon som må fremlegges

Miljø og sosiale forhold (E&S)

Tilnærming til vurdering av sosial- og miljømessig risiko i transaksjoner.

Antikorrupsjon, terror-finansiering, hvitvasking og sanksjoner

Hvordan Eksfin jobber for å utelukke korrupsjon, terrorfinansiering, hvitvasking og sanksjoner i transaksjoner.

Betingelser for lån og garantier

Eksfins rammeverk for fastsettelse av betingelser, regulert av OECD og norsk regelverk for eksportfinansiering.

Prising

Rentealternativer, fastsettelse av garantipremier og andre transaksjonskostnader som må dekkes av kunden.

Låneavtalen

Utforming, forhandling og signering av låneavtaler, samt hvilken dokumentasjon som inngår i avtalen.

Garantien

Les om oppfølging etter utstedelse av garanti.