Forebygging av korrupsjon, hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjonsbrudd

Eksfin anser arbeidet med forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering, kampen mot korrupsjon og overholdelse av sanksjoner som en del av virksomhetens overordnede samfunnsansvar.  

Korrupsjon, hvitvasking, terrorfinansiering eller sanksjonsbrudd utsetter både enkeltpersoner og selskaper for risiko, undergraver lovlig forretningsaktivitet, fører til konkurransevridning, og kan føre både tap av omdømme, og store økonomiske tap. Eksfin skal ikke finansiere transaksjoner som utgjør en uakseptabel risiko for at vi medvirker til dette.

Les mer om dette i vår policy

Krav til eksportør

Hvilke krav og forventninger stilles til eksportørene?

Eksportører, kunder og samarbeidspartnere forventes å gjøre grundige kjenn-din-kunde-undersøkelser i sine transaksjoner. Se gjerne vår veiledningsbrosjyre i menyen på høyre side, eller spør oss om råd.

Eksfin krever at eksportør, og eventuelt andre søkere, avgir en erklæring vedrørende korrupsjon («Eksportørerklæringen»). Eksportørerklæring innhentes så tidlig som praktisk mulig, men senest før utbetaling av lån. I erklæringen må eksportøren og eventuelt andre søkere erklære eller opplyse bl.a. følgende:

 • at selskapet forplikter seg til å overholde bestemmelsene i straffeloven §§387-389, jf. §15 (dette gjelder også for utenlandske låntakere).
 • at selskapet ikke har kjennskap til korrupsjon, eller forhold som tilsier korrupsjon hos involverte parter i det prosjekt deres leveranse knytter seg til, eller i tilknytning til deres kontrakt eller andre kontrakter i forbindelse med samme prosjekt.
 • at selskapet forplikter seg til å informere Eksfin dersom de senere skulle få rimelig grunn til mistanke om korrupsjon i prosjektet knyttet til underleverandører eller andre som opptrer på vegne av selskapet.
 • at verken selskapet, eller noen som handler på deres vegne ved oppfyllelsen av deres kontrakt, er listet på offentlig tilgjengelige svartelister hos en eller flere multilaterale utviklingsbanker.
 • om det er andre personer eller firmaer som opptrer på deres vegne i transaksjonen (for eksempel agenter). Det må i så fall opplyses hva som er deres rolle og hvordan godtgjørelsen beregnes og betales.
 •  at verken selskapet selv, eller personer som handler på deres vegne (f.eks. agenter), eller andre som selskapet kjenner til som mottar betaling eller annen fordel for å utføre arbeid, tjenester eller annen medvirkning i transaksjonen:
  • er siktet for korrupsjon, eller under etterforskning av offentlige myndigheter for overtredelse av korrupsjonslovgivning, eller
  • har, så vidt selskapet i sine aktsomhets-undersøkelser har klart å avdekke, de siste fem årene blitt dømt for korrupsjon i Norge eller i utlandet, eller blitt ilagt tilsvarende tiltak på grunn av korrupsjon i Norge eller i utlandet.
 • at selskapet er innforstått med betydningen av å utvikle, implementere og kunne dokumentere tilfredsstillende kontrollsystemer for å bekjempe korrupsjon.

Eksfins arbeid

Overholdelse av lover og regler

Eksfin skal ha forsvarlige interne kontroll- og kommunikasjonsrutiner som sikrer etterlevelse av norsk og annen relevant lovgiving regulering og forpliktelser som etaten er underlagt eller har valgt å følge, herunder:

Medarbeidere skal arbeide aktivt for å hindre og forebygge korrupsjon og misligheter. Vi skal ikke tilby, gi, godta eller motta, direkte eller indirekte, bestikkelser eller andre utilbørlige fordeler for forretningsmessig eller privat vinning, verken for oss selv eller andre. Medarbeidere må heller ikke bruke sin stilling til å skaffe seg eller andre en uberettiget fordel.

Eksfins arbeid

Hvordan vi gjør våre vurderinger

Kjenn-din-kunde eller KYC («Know Your Customer») undersøkelser er et av våre viktigste virkemidler for å forebygge og avdekke hvitvasking, terrorfinansiering, korrupsjon og sanksjonsbrudd. Slike undersøkelser er derfor noe vi i Eksfin har stort fokus på i våre transaksjoner.

Våre interne retningslinjer og rutiner bygger på et grunnleggende prinsipp om en risikobasert tilnærming. Det vil si at vi tilpasser mitigerende tiltak til den identifiserte risikoen. I saker hvor vi har identifisert en høyere risiko vil vi iverksette forsterkede kundetiltak tilpasset den aktuelle risiko. I saker med lavere risiko vil vi gjennomføre standard kundetiltak.

Risikoen kartlegges ved en grundig gjennomgang av faste risikomomenter som for eksempel landrisiko, bruk av agenter, behov for offentlige tillatelser i prosjektet, låntakers organisasjonsform og eierforhold og involvering av politisk eksponerte personer. I dette arbeidet benytter vi oss blant annet av Transparency Internationals Corruption Perceptions Index, The Basel Institute of Governance AML Index og de til enhver tid gjeldende sanksjonslister. Vi foretar også screening av alle relevante parter i transaksjonen gjennom vår due diligence-database. Mange av risikomomentene er felles for korrupsjon, hvitvasking og sanksjonsbrudd og våre kontrollsystemer bygger på en helhetlig vurdering av risikoene.

Eksfins arbeid

Oppdateringer og opplæring

Utviklingen av våre kontrollsystemer er en kontinuerlig prosess. Våre interne retningslinjer og rutiner oppdateres fortløpende og gjennomgås fast en gang i året.

Eksfin utarbeider årlig en risikovurdering som angir risikoen for at Eksfin blir involvert i korrupsjon, hvitvasking eller sanksjonsbrudd. Risikovurderingen inkluderer blant annet vurdering av risiko-score i vårt analyseverktøy, kvalitet på risikoreduserende tiltak og restrisiko for de ulike risikofaktorene. Vi innhenter kvantitative og kvalitative opplysninger om Eksfin’s risikoeksponering på porteføljenivå, herunder fordeling av saker i land etter risiko.

Vi har jevnlig opplæringer i Eksfin og gjennomfører minst én årlig dilemmatrening for våre medarbeidere.

KYC

Kjenn din kunde

«Kjenn din kunde»-undersøkelser er et av de viktigste virkemidlene for å forebygge og avdekke korrupsjon, hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjonsbrudd. Se vår veiledning med viktige «røde flagg» å være oppmerksom på.