Policy for antikorrupsjon, anti-hvitvasking og sanksjoner

1. Formål og anvendelsesområde

Denne policyen skal bidra til at gjeldende lover, forskrifter og relevante interne og eksterne regelverk iverksettes, kontrolleres og etterleves, internt i Eksfin og eksternt, i tilknytning til: 

 • forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering
 • antikorrupsjon
 • sanksjoner

Prinsippene som fremgår av dette dokumentet skal legges til grunn ved etatens utarbeidelse av:

 • Retningslinje for forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering
 • Retningslinje for antikorrupsjon
 • Retningslinjen for sanksjoner 

Denne policy gjelder for alle medarbeidere i virksomheten, inkludert midlertidig ansatte, innleid personell, styremedlemmer og andre som utfører arbeid for Eksfin eller som opptrer på vegne av Eksfin.

2. Definisjoner

Hvitvasking er virksomhet som har til formål å sikre utbyttet fra kriminelle handlinger, slik at utbyttet kan tas i bruk av gjerningspersonen eller andre. Slik virksomhet kan bestå i å bruke, konvertere, overdra, tilegne eller besitte formuesgoder eller å skjule eller tilsløre formuesgodenes reelle art, opprinnelse, plassering, råderett, bevegelser, eierforhold, samt forsøk på eller medvirkning hertil, når den som gjør det vet eller burde vite at formuesgodene stammer fra straffbare handlinger eller fra deltakelse i straffbare handlinger.

Hvitvaskingsansvarlig er personen i Eksfin’s ledelse som har et særskilt ansvar for å følge opp implementering og etterlevelse av denne policy, retningslinje for forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering og KYC-rutinen, jf. hvitvaskingsloven § 8 femte ledd.

KYC er forkortelse for «Know-Your Customer» eller «kjenn-din-kunde» på norsk. 

Korrupsjon defineres her som misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst og inkluderer blant annet:

 • Aktiv korrupsjon som er å gi eller tilby noen en utilbørlig fordel.
 • Bestikkelser som er en utilbørlig fordel i form av penger eller annet gode – eller et tilbud eller løfte om dette – gitt eller fremsatt, krevet, mottatt eller akseptert, enten direkte eller gjennom mellommenn, i den hensikt å påvirke en avgjørelse for å skaffe seg eller beholde en forretningsavtale eller en annen urettmessig fordel.
 • Tilretteleggingsbetaling/smøring som er en mindre utbetaling til en ansatt på lavere nivå i offentlig eller privat sektor, gitt som en personlig fordel til vedkommende, i den hensikt å fremskynde en rutineoppgave som den ansatte har plikt til å utføre uavhengig av utbetalingen.
 • Passiv korrupsjon som er å kreve, motta eller akseptere en utilbørlig fordel.
 • Påvirkningshandel som er utilbørlig fordel i form av penger eller annet gode – eller et tilbud eller løfte om dette – gitt eller fremsatt, krevet, mottatt eller akseptert, enten direkte eller gjennom mellommenn, i den hensikt å påvirke utøvelsen av en annens stilling, verv eller utføring av oppdrag. Påvirkningshandel er regulert av en egen straffebestemmelse, straffeloven §389, men faller i denne retningslinjen inn under definisjonen av korrupsjon.

Sanksjoner er ikke-militære tiltak vedtatt av stater eller organisasjoner i form av økonomiske, diplomatiske eller andre typer restriksjoner rettet mot en stat, gruppe og/eller fysiske eller juridiske personer med det formål å fremme sikkerhetspolitiske eller utenrikspolitiske interesser. Sanksjoner innebærer at det innføres økonomiske, diplomatiske eller andre typer restriksjoner som begrenser handlefriheten eller rettighetene til en stat, gruppe og/eller enkeltpersoner, selskaper eller andre enheter. Formålet med sanksjoner er å påvirke adferden til den aktøren man innfører sanksjoner mot. Sanksjoner omfatter også EUs sanksjoner. Når det henvises særskilt til EUs sanksjoner brukes «restriktive tiltak».

Terrorfinansiering er finansiering som økonomisk støtter terrorisme.

USA-sanksjoner er et eget sett med sanksjonsregimer vedtatt av USA. Disse er ikke implementert i norsk rett. Norske individer og selskaper kan likevel bli rammet gjennom sanksjonenes ekstraterritoriale effekt dersom man med viten gjennomfører transaksjoner som er i strid med amerikanske sanksjoner.

3. Hovedprinsipper

Ved å være en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, ser Eksfin på arbeidet med forebygging av Hvitvasking og Terrorfinansiering, kampen mot Korrupsjon og overholdelse av Sanksjoner som en del av vårt overordnede samfunnsansvar.  

3.1 Risikoappetitt/ risikotilnærming

Etaten skal ha en effektiv prosess som sikrer en tilfredsstillende etterlevelse av regelverket, og at etaten dermed ikke påføres omdømmetap, skriftlig irettesettelse, listeføring på sanksjonslister eller økonomisk tap som følge av brudd på disse. Økonomiske tap kan være bot, foretaksstraff eller sanksjon. Dette skal ivaretas gjennom:

 • Et tydelig verdigrunnlag som er klart kommunisert og forstått i organisasjonen.
 • En Hvitvaskingsansvarlig som er ansvarlig for å følge opp implementering av denne policy, retningslinje for forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering og KYC-rutinen og rapportere etterlevelse av hvitvaskingsregelverket til Administrerende direktør og Styret.
 • En organisasjonskultur som kjennetegnes av en høy etisk standard.
 • Implementering av nærmere retningslinjer i tråd med prinsippene vedtatt i denne policy.

3.2 Forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering

Hvitvasking er en samfunnsskadelig utnyttelse av vårt finansielle system som bidrar til å sikre lønnsomheten av straffbare handlinger og utgjør en alvorlig trussel mot et velfungerende næringsliv.  Terrorvirksomhet er en svært alvorlig form for kriminalitet, som i stor grad er avhengig av finansiering og forebygging av terrorfinansiering er derfor svært viktig for å bekjempe terror.  

Eksfin skal ikke bli brukt, eller medvirke, til hvitvasking og terrorfinansiering, og skal så langt det passer etterleve hvitvaskingsloven med tilhørende forskrift. 

Eksfin skal utarbeide retningslinjer som skal sikre at det etableres tilstrekkelige rutiner og prosesser, herunder beskrive kontrollaktiviteter som skal gjennomføres, for å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering i tilknytning til de eksportkontrakter som etaten finansierer (eksterne aktiviteter) og sikre at etaten ikke medvirker til hvitvasking eller heleri slik straffebelagt i straffeloven.

3.3 Antikorrupsjon

Korrupsjon undergraver lovlig forretningsaktivitet, fører til konkurransevridning, ødelegger omdømme og utsetter selskaper og enkeltpersoner for risiko. Kampen mot korrupsjon er en viktig del av FNs bærekraftsmål (gjennom delmål 16.2) om å betydelig redusere korrupsjon og bestikkelser i alle former.

Eksfin har nulltoleranse for alle former for Korrupsjon og er opptatt av å arbeide på en etisk, lovlig og profesjonell måte, slik det er beskrevet i etatens etiske prinsipper.

Eksfin skal utarbeide retningslinjer som skal sikre at det etableres tilstrekkelige rutiner og prosesser, herunder beskrive kontrollaktiviteter som skal gjennomføres, for å unngå Ekstern korrupsjon og Intern korrupsjon. Eksfin skal sikre at retningslinjene for antikorrupsjon praktiseres innenfor rammen av norsk og annen relevant lovgiving, herunder straffelovens bestemmelser, samt annen regulering og forpliktelser som virksomheten er underlagt eller ha valgt å følge, herunder OECD Council Recommendation on Bribery and Officially Supported Export Credits.

3.4 Sanksjoner

Sanksjonene Norge innfører har til formål å opprettholde fred og sikkerhet eller sikre respekt for demokrati og rettsstat, menneskerettigheter eller folkeretten for øvrig, ved å fremtvinge endring gjennom tiltak som begrenser den enkelte aktørs økonomiske og materielle evne til å begå de uønskede handlingene. Sanksjoner signaliserer dessuten omverdenens misnøye med handlingene det reageres mot og kan slik sett ha en normgivende effekt og bidra til at respekt for internasjonale normer opprettholdes.  

Eksfin skal etterleve norsk sanksjonslovgivning, som følger av sanksjonsloven. I tillegg skal etaten ta i betraktning USA-sanksjoner hvor brudd på disse kan ha negativ effekt på etatens tilgang til det amerikanske markedet. 

Eksfin skal utarbeide retningslinjer som skal sikre at det etableres tilstrekkelige rutiner og prosesser, herunder beskrive kontrollaktiviteter som skal gjennomføres, for å sikre at Eksfin ikke medvirker til sanksjonsbrudd eller på annen måte opptrer i strid med internasjonale sanksjoner på en slik måte som kan medføre straff, listeføring eller omdømmetap. 

3.5 Antikorrupsjonsgruppe

Antikorrupsjonsgruppen skal behandle saker hvor risikovurderingen i transaksjonen tilsier at det er forhøyet risiko for hvitvasking, terrorfinansiering, korrupsjon eller sanksjonsbrudd. Gruppens anbefaling overendes kundeansvarlig som sørger for at den innarbeides i kredittnotatet. Gruppen kan også gi anbefalinger på preventive tiltak. Gruppen skal være et kompetansesenter og ta en ledende rolle i utvikling av faglig kompetanse på forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering, antikorrupsjon og sanksjoner i etaten og innad i Antikorrupsjonsgruppen, samt bistå med opplæring av medarbeidere. Antikorrupsjonsgruppen skal bistå og gi råd med utvikling og oppdatering av styrende dokumenter knyttet til antikorrupsjon.  Antikorrupsjonsgruppens arbeidsoppgaver og ansvar er nærmere beskrevet i eget mandat.

4. Organisering, roller og ansvarsforhold

4.1 Styret

Styret har det overordnede ansvar for å fastsette virksomhetens risikotoleranse for Hvitvasking, Terrorfinansiering, Korrupsjon og Sanksjoner, herunder vedta virksomhetens policy for arbeid med forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering, antikorrupsjon og sanksjoner. Styret skal påse at vedtatte strategier blir gjennomført.

4.2 Administrerende direktør

Administrerende direktør har det overordnede ansvar for å vedta retningslinjer for arbeid med forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering, antikorrupsjon og sanksjoner herunder at føringer i retningslinjene blir implementert og gjennomført i organisasjonen.

4.3 Avdelingsdirektører 

Lederne for forretningsområdene har det operative ansvaret for implementering av tiltak gjennom å sikre at retningslinjer og rutiner til enhver tid blir gjennomført i egen organisasjon. 

5. Etterlevelse og rapportering

Dokumentet skal godkjennes av styret årlig eller ved vesentlige endringer. Dokumentet eies av Chief compliance officer. Ansvarlig for å legge frem dokumentet for godkjenning er administrerende direktør.

5.1 Rapportering

Kravene til rapportering er utførlig beskrevet i:

 • Retningslinje for forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering
 • Retningslinje for antikorrupsjon
 • Retningslinjen for sanksjoner