Internasjonale rammeverk innen bærekraft

Eksfins risikotilnærming mht. bærekraft er reflektert i de rammeverkene som virksomheten har forpliktet seg til.

For å støtte opp under Eksfins strategiske arbeid for å fremme miljø og sosiale forhold i transaksjonene følger virksomheten flere internasjonale retningslinjer og initiativ. Som tilbyder av offentlig støttet eksportkreditter er Eksfin pålagt å følge OECDs Common Approaches for officially supported export credits and environmental and social due diligence (aktsomhetsvurderinger av miljø og sosiale forhold). Les mer om OECDs Common Approaches og andre viktige internasjonale rammeverk Eksfin støtter opp om nedenfor.

Rammeverk for aktsomhetsvurderinger av miljø og sosiale forhold

UN Guiding Principles on Business and Human Rights

United Guidelines for Business and Human Rights (UNGP) kalles FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter på norsk. Dette er den rådende internasjonale standarden for hvordan bedrifter bør forholde seg til menneskerettighetene.  Prinsippene ble enstemmig vedtatt av FNs menneskerettighetsråd i 2011.  De slår fast at næringslivet har et selvstendig ansvar for å respektere menneskerettighetene, gjennom å ha en offentlig kjent strategi eller policy, ved å gjennomføre og følge opp aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden, og gjennom å bidra til at de som berøres av selskapets aktiviteter konsulteres og har mulighet til å klage.

Eksfin oppfordrer alle sine kunder og samarbeidspartnere å gjøre seg kjent med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og etterfølge disse.

United Guidelines for Business and Human Rights (UNGP) kan leses her.

OECD Guidelines for Multinational Enterprises

OECD Guidelines for Multinational Enterprises kalles OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper på norsk. Dette er anbefalinger fra OECD landenes regjeringer til bedrifter med internasjonal virksomhet, uavhengig av bedriftens juridiske status, størrelse, eierskap eller sektor.  

Retningslinjene gir prinsipper og standarder for ansvarlig forretningsskikk i samsvar med gjeldende lover og internasjonale anerkjente standarder. De dekker alt fra offentliggjøring av opplysninger, menneskerettighetene, sysselsetting, miljøvern, korrupsjon, forbrukerinteresser, vitenskap og teknologi til konkurranse og beskatning.

Alle OECD-land og andre land som frivillig har tilknyttet seg retningslinjene er folkerettslig forpliktet til å etablere et nasjonalt kontaktpunkt som skal fremme retningslinjene, behandle spørsmål og henvendelser om dem, samt bidra til å løse klager knyttet til hvordan bedriftene etterlever retningslinjene. Der dialog og mekling om brudd på retningslinjene ikke er mulig skal kontaktpunktet offentliggjøre en slutterklæring om klagen. Disse nasjonale kontaktpunktene er de eneste internasjonalt anerkjente klageinstansene i sitt slag. I henhold til OECDs Common Approches, som Eksfin er forpliktet til å følge, må uttalelser og rapporter fra det nasjonale kontaktpunktet vurderes i forbindelse med søknader om finansiering.

Eksfin oppfordrer alle sine kunder og samarbeidspartnere å gjøre seg kjent med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og etterfølge disse. OECDs nasjonale kontaktpunkt kan bistå med nyttige råd og veiledning.

OECD Guidelines for Multinational Enterprises kan lese her.

Andre nyttige linker:

OECDs hjemmeside med informasjon om retningslinjene

Informasjon om Norges nasjonale kontaktpunkt

OECDs Common Approaches for officially support exportcredits and environmental and social due diligence

OECDs Common Approaches for officially supported export credits and environmental and social due diligence kalles OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger av miljø og sosiale forhold knyttet til eksportkreditter på norsk, men er ofte referert til som OECDs Common Approaches.

Dette er hovedrammeverket for Eksfins risikovurdering av miljø og sosiale forhold i transaksjonene. Disse ble lansert i 2001 og har blitt oppdatert flere ganger siden, sist gang i 2016. Retningslinjene beskriver hvordan miljømessige og sosiale risikoer i transaksjonene skal kartlegges og vurderes.

Retningslinjene bygger på internasjonale og anerkjente konvensjoner og anbefalinger fra FN og Verdensbanken som gjelder beskyttelse av menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og klima. Hovedtankegangen er at konkurransen skal være på eksportproduktets kvalitet og pris, og ikke gå på bekostning av vurderinger og krav knyttet til miljø og sosiale forhold.

OECDs Common Approaches legger IFCs Performance Standards og Verdensbankens HMS retningslinjer til grunn som rammeverk for vurderingene.

OECDs Common Approaches kan leses her.

Equator Principles

Equator Principles (Ekvatorprinsippene) er de store internasjonale forretningsbankenes rammeverk for hvordan miljø og sosiale risikoer skal vurderes og håndteres i større prosjektfinansieringer. Retningslinjene ble lansert i 2003 og sist gang oppdatert i 2020. (Ekvatorprinsippene IV).

Retningslinjene er i stor grad identiske med OECDs Common Approaches og flere eksportkredittinstitusjoner er også medlem av Ekvatorprinsippene. Til sammen er over 110 internasjonale banker og finansinstitusjoner fra mer enn 35 forskjellige land medlem av Ekvatorprinsippene.

Tilsvarende OECDs Common Approaches legger Ekvatorprinsippene IFCs Performance Standards og Verdensbankens HMS retningslinjer til grunn som rammeverk for vurderingene.

Les mer om Ekvatorprinsippene på denne lenken og selve prinsippene her.

IFC Performance Standards

International Finance Corporations (IFC) er den delen av World Bank (Verdensbanken) som finansierer prosjekter for privat sektor i utviklingsland. De har etablert et sett med håndteringskrav eller standarder (Performance Standards) innenfor åtte forskjellige risikokategorier for miljø og sosiale forhold. De åtte forskjellige standardene er:

– Performance standard 1: Ledelsessystemer for vurdering og styring av miljømessige og sosiale risikoer

– Performance standard 2: Arbeidsforhold

– Performance standard 3: Ressurseffektivitet og forebygging av forurensning

– Performance standard 4: Lokalsamfunn

– Performance standard 5: Ekspropriasjon

– Performance standard 6: Biologisk mangfold

– Performance standard 7: Urbefolkning

– Performance standard 8: Kulturarv

IFCs Performance Standards har etablert seg som internasjonalt anerkjente normer og referanser.  De er basert på en systematisk risikotilnærming, og at prosjektene skal kunne utvikles med tilgjengelig teknologi til en fornuftig pris. 

Både OECDs Common Approaches og Ekvatorprinsippene legger IFCs Performance Standards til grunn for vurderingene av miljø og sosiale forhold i transaksjonene.

Les mer om IFC Performance Standards her.

World Bank Environmental, Health and Safety Guidelines

World Bank Environmental, Health and Safety Guidelines eller Verdensbanken generelle HMS retningslinjer spesifiserer tekniske kriterier ihht. god internasjonal bransjepraksis (Good International Industry Practice (GIIP)) for miljø, helse og sikkerhet. Kravene er basert på at prosjektene skal kunne utvikles med tilgjengelig teknologi til en fornuftig pris.

Den generelle HMS-retningslinjen er ytterligere styrket med bransjespesifikke retningslinjer.

Les mer om både de generelle og de sektorspesifikke HMS retningslinjene her.

Anti-korrupsjon

OECD Council Recommendation on Bribery and Officially Supported Export Credits

OECD har adoptert en  Anti-Bribery Convention (1997). I tillegg har OECD utarbeidet en OECDs Recommendation of the Council on Bribery and Officially Supported Export Credits eller OECDs retningslinjer for antikorrupsjon knyttet til eksportkreditter. Denne retningslinjen ble sist oppdatert i  mars 2019.

Retningslinjen setter krav til hvordan risiko for korrupsjon skal følges opp i transaksjonsvurderingene.

OECDs Recommendation of the Council on Bribery and Officially Supported Export Credits kan leses her.

Ansvarlig långiving

OECDs Recommendation on Sustainable Lending Practices and Officially Supported Exports Credits

OECDs Recommendation on Sustainable Lending Practices and Officially Supported Exports Credits (OECDs retningslinjer for ansvarlig långivning knyttet til eksportkreditter) er retningslinjer for som Eksfin følger for å forhindre at utviklingsland påtar seg en gjeldsbyrde som ikke er bærekraftig. 

Før eventuelle tilbud om finansiering til offentlige kjøpere/offentlig garanterte kjøpere i lavinntektsland vil Eksfin undersøke om finansieringen er innenfor grensene for offentlig opplåning avtalt med International Monetary Fund (IMF) og Verdensbanken, samt at opplåningen ellers er i tråd med landets langsiktige utviklingsplaner. 

Retningslinjene støtter opp om arbeidet til IMF og Verdensbanken for å bidra til at utviklingsland ikke på nytt bygger opp en betydelig utenlandsgjeld etter at dette har kommet ned på et akseptabelt nivå med Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) og Multilateral Debt Relief (MDRI) initiativene.

OECDs Recommendation on Sustainable Lending Practices and Officially Supported Exports Credits kan leses her.

Andre nyttige rammeverk og prinsipper utarbeidet av OECD for ansvarlig långiving til lavinntektsland kan du finne her.

Øvrige forpliktelser

UN Global Compact

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Over 12.354 bedrifter i 160 land er medlemmer. I dag finnes det lokale UN Global Compact nettverk i rundt 70 land på alle kontinenter, inkludert i Norge hvor det nå er over 250 medlemmer.  UN Global Compact legger til grunn ti prinsipper som gir føringer for hvordan bedriften skal sikre ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø.  Prinsippene og FNs 17 bærekraftsmål skal gå som en rød tråd gjennom alt arbeidet UN Global Compact-medlemmene gjør.

Nyttige linker:

UN Global Compact

UN Global Compact Norge

Poseidon Principles

Poseidon Principles er et initiativ og en enighet blant ledende shippingbanker om en metode for måling av klimagassavtrykk i egen shippingportefølje basert på data rederiene rapporterer til International Maritime Organization (IMO). Årlig publisere status for medlemmenes shippingporteføljer ift. nødvendig utvikling for å nå togradersmålet.  Initiativet ble utarbeidet av Citibank, Societe Generale og DNB i samarbeid med ledende aktører i shipping og innen klimaforskning. Så langt har over 25 ledende shippingbanker sluttet seg til initiativet som ble lansert i 2019. Franske og finske eksportkredittinstitutter er også medlem.

Poseidon Principles nettside.

Responsible Ship Recycling Standard (RSRS)

The Responsible Ship Recycling Standard (RSRS) har som formål å beskytte mennesker og miljø ved kondemnering av skip.  Den legger til grunn International Maritime Organizations (IMO) Hong Kong-konvensjon (vedtatt av i 2009, men foreløpig ikke tredd i kraft) og EUs regelverk for å sikre forsvarlig resirkulering av skip og mobile offshore enheter.  Rederiene som mottar finansiering fra RSRS medlemmer må etablere en oversikt over farlige materialer i skipets utstyr og struktur, en Inventory of Hazardous Materials (IHM).  Dette bidrar til sikkerheten både for besetningsmedlemmene i løpet av skipets drift og for arbeidstakere under gjenvinningsprosessen, samtidig som det kan avhjelpe negative påvirkninger på miljøet. Rederiene som mottar finansiering forplikter seg videre til å utarbeide en generell policy for skraping av skip senest i løpet av et år etter tilsagn om finansieringen. RSRS ble etablert i 2017 av de nederlandske bankene ABN Amro, ING og NIBC og har i dag 11 medlemmer i tillegg til Eksfin.

RSRS har en egen side på LinkedIn med selve retningslinjene og oversikt over medlemmer, les mer her.