Anbudsgaranti

Garantien refunderer norske selskapers utlegg ved deltagelse i anbudskonkurranser om bistandsfinansierte prosjekter i utviklingsland, hvis anbudet blir tapt.

Om produktet

Anbudsgaranti

Garantien passer for norske leverandører som ønsker å by på kontrakter til bistandsfinansierte prosjekter i utviklingsland.

Dersom bedriften ikke får oppdraget, kan inntil 50 prosent av bedriftens utlegg til anbud bli refundert.

Ordningen er finansiert av Norfund og administreres av Eksfin. 

Utgifter i forbindelse med forundersøkelser dekkes ikke.

Hva koster det?

Det betales ikke premie for anbudsgarantien. Ordningen er gratis.

Hvem kan søke?

Norske bedrifter.

Når kan man søke?

Det er viktig å søke før man starter med anbudsutarbeidelsen.

Utgifter som er påløpt før søknaden er innsendt, godkjennes ikke under garantien.

Vilkår

  • ODA-rapportering: Garantien dekker kun anbud om leveranser av varer eller tjenester til bistandsfinansierte prosjekter. Dette må dokumenteres.
  • Land: Alle utviklingslandene på listen nederst på siden er aktuelle. (Se bort fra grensen for BNP/innbygger i retningslinjene for ordningen).
  • Anbudskostnader: Bedriftens anbudskostnader er minst 80.000 kroner.
  • Tidligere garanti: Bedriften har ikke fått anbudsgaranti i samme land de siste 12 måneder.
  • Bedriften oppfyller alle vilkår som fremgår av anbudsinnbydelsen.
  • Bedriften må opplyse om all annen bagatellmessig støtte gitt av statsmidler i enhver form, som er mottatt i løpet av foregående år. Samlet støtte til et foretak må ikke overstige EUR 200.000 i en treårsperiode. Garantimottager plikter etter dette å informere GIEK om ev. slik støtte både i dette søknadsskjema og ved ev. søknad om erstatningsutbetaling. (Jfr. EØS-avtalen artikkel 61 (1))
  • Eksportkontroll: Produktet som leveres kommer ikke i konflikt med lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi av 18. desember 1987 eller av de andre eksportreguleringene som myndighetene håndhever. (Ved tvil, kontakt Utenriksdepartementet ved Seksjon for eksportkontroll).
  • Bedriftens utlegg blir refundert ned maksimalt 250.000 kroner.
  • Anbudskostnadene må være på minst 80.000 kroner.
  • Utgiftene til arbeidslønn må ikke overstige satsene for Norads næringslivsordning (p.t. interne bidragsytere NOK 550 pr time, eksterne bidragsytere NOK 1 000 pr time).