Arbeidskapital-garanti

Eksfin tilbyr Arbeidskapital-garanti til banker for å styrke kapitaltilgangen for spesielt små og mellomstore bedrifter (SMB).

Bedret likviditet og fleksibilitet med arbeidskapitalgaranti

Tilstrekkelig arbeidskapital er ofte en utfordring for små og mellomstore bedrifter, og Eksfin samarbeider med norske banker om å øke tilgang på driftskreditt for flere bedrifter. Ved at Eksfin tar 50 prosent av bankens kredittrisiko kan banken låne ut mer til selskaper i vekstfase. 

Eksfin kan garantere for arbeidskapital fra bank til:

 • til norske bedrifter som eksporterer
 • eller som er underleverandør til en eksportbedrift
 • vekstbedrifter med planer om eksport kan også kvalifisere for garantien.

For en bedrift i vekst kan likviditet kan være avgjørende i konkurransen om en internasjonal kontrakt. Med økt kredittramme får bedriften mer fleksibilitet, slik at innsatsen kan konsentreres om kjernevirksomheten.

Eksfin kan garantere for kassakreditt fra banken slik at bedriften kan:

 • by på større internasjonale kontrakter
 • øke produksjonen
 • akseptere lengre betalingsfrister
 • være mindre avhengig av forskuddsbetaling

Vilkår og struktur

Eksfin kan garantere for inntil 50 prosent.

Kun banker som har inngått rammeavtale med Eksfin kan tilby Arbeidskapitalgaranti.

 • Bedriften må være norsk
 • Bedrifter er enten en eksportør eller en underleverandør i en eksportverdikjede
 • Bedriften må ha en forventning om minimum 20 prosent direkte eller indirekte eksportandel av sine totale driftsinntekter
 • Bedrifter som banken vurderer som kredittverdige

Vanlige spørsmål om Eksfins arbeidskapitalgaranti

Hvilke banker har rammeavtale med Eksfin om Arbeidskapitalgaranti?

Følgende banker har rammeavtale med Eksfin per mai 2024 (listen blir oppdatert fortløpende):

Danske Bank

DNB Bank ASA
HAUGESUND SPAREBANK
Nordea Bank Abp, Filial i Norge
Sandnes Sparebank
SPAREBANK 1 HELGELAND

SPAREBANK 1 NORDMØRE
SPAREBANK 1 SMN
SpareBank 1 SR-Bank ASA
SpareBank 1 Østfold Akershus
SpareBank 1 Østlandet

SPAREBANKEN MØRE
Sparebanken Sogn og Fjordane
Sparebanken Sør
SPAREBANKEN VEST

Hva regnes som en SMB-bedrift?

Eksfin bruker EUs definisjon for små og mellomstore bedrifter: Bedriften må ha færre enn 250 ansatte og en årlig omsetning som under 50 millioner euro eller en balanse som ikke overstiger 43. mill. euro.

Hva regnes som en “eksportbedrift”?

Med «eksportbedrifter» menes (a) bedrifter som får minimum 20% av sine driftsinntekter fra direkte eksport fra Norge til utlandet, (b) bedrifter som får minimum 20% av sine driftsinntekter ved salg til andre bedrifter som eksporter fra Norge til utlandet, og (c) bedrifter som banken forventer at vil oppnå minimum 20% av sine driftsinntekter ved direkte eller indirekte eksport innen 12 mnd. etter signering av kassekredittavtalen med banken.

Hvor stor garantiavlastning tilbyr Eksfin?

Eksfin garanterer for 50% av bankens utestående under det aktuelle kassekreditt-engasjementet med eksportbedriften.

Hvor lenge er Eksfins arbeidskapitalgaranti gyldig?

Eksfins garanti er gyldig i inntil 12 måneder med mulighet for årlige fornyelser.

Hva kan hindre en bedrift i å få arbeidskapitalgaranti fra Eksfin?

Eksfin har ikke anledning til å garantiavlaste kassekredittavtaler banken måtte ha med en kunde som er i finansielle vanskeligheter; eller som driver med produksjon/salg av kull.

Bankkunder som er i finansielle vanskeligheter kvalifiserer ikke til arbeidskapitalgaranti. Hva regnes som “finansielle vanskeligheter”?

En bedrift skal anses for å være i finansielle vanskeligheter der minst én av følgende hendelser har inntruffet:

(a) For aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper; dersom mer enn halvparten av selskapets tegnede aksjekapital har forsvunnet som følge av akkumulerte tap. Dette er tilfelle når fradrag av akkumulerte tap fra reservene (og alle andre poster som vanligvis anses som en del av selskapets ansvarlige kapital) fører til et negativt kumulativt beløp som overstiger halvparten av den tegnede aksjekapitalen.

(b) Når det gjelder selskap der minst noen av deltakerne har ubegrenset ansvar for selskapets gjeld, dersom mer enn halvparten av kapitalen som er oppført i selskapets regnskap, har forsvunnet som følge av akkumulerte tap.

(c) Foretaket er gjenstand for kollektiv insolvensbehandling eller oppfyller de fastsatte kriterier i nasjonal lovgivning for å være gjenstand for kollektiv insolvensbehandling etter anmodning fra kreditorene. Med begrepet «kollektiv insolvensbehandling» menes konkursbehandling etter konkursloven. Lånesøker anses å oppfylle kriteriene for å være gjenstand for kollektiv insolvensbehandling når lånesøkeren er insolvent etter konkursloven § 61.

(d) Når det gjelder et foretak som ikke er en SMB, dersom følgende gjelder for de to foregående årene:

(i) foretakets bokførte forhold mellom gjeld og egenkapital har vært større enn 7,5; og

(ii) foretakets EBITDA-rentedekningsgrad har vært lavere enn 1,0.

Inngår lånesøker i et konsern, skal vilkårene ovenfor vurderes både for den konkrete lånesøkeren og på konsolidert nivå.

Ta kontakt med Eksfin for mer informasjon. Send en epost til direct@eksfin.no