Nyheter: Maritim

Hva gjør et skip «grønt» og hvordan finansiere det?

Rem Power fra REM Purus AS
Foto: REM Puro. CSOV "Rem Power" fra REM Purus AS. Skipet benyttes til drift av havvindpark, hvilket kvalifiserer skipet som "grønt".

Maritim næring; rederier, verft og maritime utstyrsleverandører, er Eksfins største kundegruppe. Bransjen viser tydelig at de tar utfordringen om å redusere CO2-utslipp på alvor, og siden Eksfins etablering i 2021 har det aller meste av søknader om skip, skipsutstyr- eller byggefinansiering en klimavennlig side. Men hva gjør et skip “grønt”?


“Fifty Shades of Green Ships”

De fleste grønne, maritime prosjekter har frem til nå vært nybygg eller ombygging av skip til havvind, nybygg med elektrisk og hybrid fremdrift, eller batteripakker installert på eldre skip. Imidlertid blir regelverket for hva som kan kategoriseres som “grønt” stadig utviklet.

For å kunne identifisere og følge utviklingen av reelt grønne transaksjoner har Eksfin i løpet av 2022 videreutviklet retningslinjene for slike vurderinger.


Godt samarbeid mellom bedrift, bank og Eksfin

Innovative grønne prosjekter er ofte vanskeligere å finansiere enn andre prosjekter basert på veletablert teknologi. Dette skyldes at de representerer større finansiell risiko for bedriftene og bankene enn saker med allerede kjente teknologier og virksomheter. Bankene vil ofte derfor dele risikoen knyttet til slike prosjekter med Eksfin.

EU-taksonomien er sentral

Eksfins bærekraftsrådgivere baserer sine vurderinger på EU-taksonomien, et klassifiseringssystem for hva slags aktiviteter og/eller prosjekter som kan defineres som grønne, og har ellers utarbeidet egne prinsipper der EU-taksonomien ikke er dekkende.

I tilfeller hvor finansiering kan være avgjørende for om et grønt prosjekt kan realiseres eller ikke, har Eksfin et sett av insentiver tilgjengelig. Dette kan for eksempel være:

 • Økt belåningsgrad
 • Lavere krav om norsk eksportandel eller norsk innhold i kontrakten
 • Lengre nedbetalingstid
 • Høyere andel/ dekningsgrad fra Eksfin i lånefinansieringen
 • Mindre strenge krav til når eksporten skal starte
 • Overtagelse av 100 % risiko etter 8 år
 • Vurdere om bankmedvirkning kan erstattesmed risikodeltagelse
 • fra investeringsfond, «grønne fond» eller andre finansinstitusjoner
 • Økonomiske insentiver i lånefinansieringen
 • I tvilstilfeller kan en positiv bærekraftsvurdering telle positivt også for «ikke- grønne» søknader

Dette kvalifiserer et skip som grønt hos Eksfin

Ett eller flere av følgende punkter må være oppfylt for at et skip skal bli kategorisert som grønt:

 • Skipet har null direkte utslipp av CO2
 • Skipet benyttes for installasjon, vedlikehold og reparasjon av havvvind-turbiner og tilhørende teknisk utstyr
 • Frem til 1.januar 2026 gjelder to overgangsløsninger:
 • Hybridskip som får 25 prosent av energibehovet dekket fra nullutslippsdrivstoff eller landstrøm. For passasjerskip er kravet 50 prosent nullutslippsdrivstoff. 
 • Fartøyet er mer energieffektivt enn gjennomsnittlige skip – målt til minst 10 prosent under EEDI-kravene (Energy Efficiency Design Index-rating, gjeldende fra 1. april 2022), og som kan benytte nullutslipp eller fornybart drivstoff.

For skip som ikke er grønne i henhold til EU-taksonomien, stiller Eksfin et generelt krav om utslippsreduksjoner på minst 20 prosent i forhold til et tilsvarende konvensjonelt skip.

Merk! Skip som benyttes til frakt av fossile råvarer (kull, olje og gass) vil ikke regnes som grønne, selv om de skulle oppfylle kravene overfor. For å kunne gjøre en klassifisering iht EU-taksonomien, er Eksfin avhengig av at rederiet deler relevant informasjon.