Bærekraftpolicy og strategi

Eksfin skal opptre som en etisk og ansvarlig aktør. Dette er forankret i våre styringsdokumenter.

Denne policyen omhandler Eksportfinansiering Norges (Eksfin) risikoeksponering via virksomhetens transaksjoner og tjenester. Policy for bærekraft har til formål å beskrive det overordnede rammeverket for arbeidet med å fremme bærekraft, samt aktsomhetsvurderinger av miljø og sosiale forhold forbundet med enkelttransaksjoner. Den beskriver Eksfins forventinger om et ansvarlig næringsliv til sine kunder og samarbeidspartnere.

Arbeidet med bekjempelse av korrupsjon, hvitvasking og terrorfinansiering, samt overholdelse av internasjonale sanksjoner er også viktige bærekraftsaspekter. Dette er omhandlet i egen policy (Policy for forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering, anti-korrupsjon og sanksjoner).

Eksfin har i tillegg et selvstendig ansvar for å opptre som en etisk og ansvarlig aktør. Dette er forankret i etiske prinsipper, samt ytterligere beskrevet i flere forskjellige policyer og retningslinjer[1]. Videre skal Eksfin opptre som en god og ansvarlig arbeidsgiver, samt tenke ressurseffektivitet og miljøbesparende løsninger for dets interne drift. Sosialt og miljømessig ansvar for intern drift beskrives i blant annet policy for HR og policy for risikostyring og internkontroll med tilhørende retningslinjer.


[1] I egenskap av å være en del av forvaltningen, forholder Eksfin seg til statens rammeverk og krav. Disse omfatter blant annet regler for personalhåndtering, innkjøp etc.

Definisjoner

Aktsomhetsvurdering

Aktsomhetsvurdering er en prosess med å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan man håndterer eksisterende og potensielle negative konsekvenser av en virksomhet. For Eksfin betyr det en kartlegging av bærekraftrelaterte aspekter, konsekvenser og risikoer assosiert med sine lån og garantier.

Ansvarlig næringsliv

Ansvarlig næringsliv innebærer å identifisere og håndtere risikoen selskapet påfører mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomhetens egen drift, og/eller av aktiviteter i dens verdikjede.

Bærekraft

Et bærekraftig selskap balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige forhold på en måte som bidrar til langsiktig verdiskaping, og slik at dagens behov ivaretas uten å ødelegge muligheten for at kommende generasjoner kan få dekket sine behov.

«Do no harm» prinsippet

Dette prinsippet betyr at betydelig risiko for, eller påvirkning på miljømessige eller sosiale forhold i forbindelse med en transaksjon skal adresseres, og negativ risiko og/eller påvirkning reduseres.

ESG

ESG er en engelsk forkortelse som står for Environmental, Social and Governance. Dette kan på norsk oversettes til miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring. I forbindelse med aktsomhetsvurderinger av selskaper og transaksjoner så refereres det gjerne til ESG-vurderinger eller ESG-analyse. Governance eller virksomhetsstyring inkluderer vurderinger ift. internstyring og kontroll, anti-korrupsjon, sanksjonsrisiko, hvitvaskingsrisiko mm. Dette dekkes av andre policyer i Eksfin.

Grønn Finansiering

Denne termen referer til finansiering av klima- og miljøvennlige aktiviteter, prosjekter og/eller transaksjoner.

«No Net Loss» prinsippet

Uttrykket kan oversettes til netto null tap av biologisk mangfold. Dette kan måles i for eksempel tilstand og utbredelse, og vil vurderes i forbindelse med utarbeidelse av en tiltaksplan for naturmangfold. Tiltaksplan for naturmangfold skal over tid oppnå netto null tap av biologisk mangfold.

«Net Positive Impact» prinsippet

Uttrykket kan oversettes til netto positiv effekt på biologisk mangfold. Det betyr at en tiltaksplan for naturmangfold skal over tid oppnå en netto positiv effekt.

SDG – Sustainable Development Goals

Denne termen referer til FNs globale bærekraftsmål. Det er 17 globale målsetninger som innbefatter både miljømessig, sosial og samfunnsmessig utvikling.

Hovedprinsipper

Eksfin skal fremme verdiskapende norsk eksport på en ansvarlig og bærekraftig måte. Dette kan illustreres i figur nedenfor.

Risikotilnærming og vesentlige aspekter

Eksfin skal ha en proaktiv holdning til risikovurdering av bærekraftrelaterte aspekter og konsekvenser i forbindelse med sin virksomhet. Eksfins aktsomhetsvurderinger er risikobaserte, og skal baseres på «do no harm» prinsippet. Aktsomhetsvurderingene har som formål å identifisere, unngå og/eller definere tiltak i forbindelse med potensiell negativ innvirkning på mennesker og miljø i transaksjonene. Eksfins risikoeksponering innenfor bærekraft følger av porteføljesammensetningen som igjen avhenger av mottatte søknader. Eksfin skal identifisere vesentlige aspekter for sin virksomhet basert på porteføljesammensetning, utviklingen på bærekraftfeltet, og innspill fra nøkkelinteressenter. Vurderingen av Eksfins vesentlige aspekter, risiko og konsekvenser skal foretas regelmessig, og resultater integreres i Eksfins strategi og rammeverk. Nedenfor utheves de viktigste aspektene og deres håndtering.

Menneske- og arbeidstakerrettigheter

Eksfin forventer at selskaper støtter, og søker ivaretagelse av, internasjonalt anerkjente menneskerettigheter i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)) både i egen virksomhet og gjennom leverandørkjeden.


Eksfin vil ikke gi tilbud om garantier og lån hvor prosjektet har alvorlige og/eller systematiske brudd på internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og hvor det samtidig ikke enes om en felles tiltaksplan for gjennomføring av nødvendige endringer.

Klimaendringer

Eksfin oppfordrer selskaper til å identifisere og vurdere mulige risikoer og tilhørende tiltak ifm. med klimagassutslipp, samt tilpasning til klimaendringer (dersom relevant) fra egen virksomhet og i leverandørkjeden. Videre oppmuntrer Eksfin selskaper i karbonintensive sektorer til å rapportere eksternt på klimarelatert informasjon.


Prosjekter med et forventet høyt klimagassutslipp vil bli underlagt en særskilt aktsomhetsvurdering , samt ilegges ekstra oppfølgingstiltak og krav før endelig tilbud om finansiering vil bli gitt .
Eksfin vil ikke støtte prosjekter knyttet til etablering av nye kullkraftverk eller det som gjelder utvidelse av, eller levetidsforlengelse av, eksisterende kullkraftverk og/eller termisk kullutvinning.

Hav

Eksfin forventer at selskaper risikovurderer sin påvirkning på havet fra egen virksomhet og gjennom leverandørkjeden. Selskaper som driver med villfisk forventes å overvåke risiko for overfiske, samt mulig ulovlig eller uregulert fiske i sin verdikjede.


Eksfin vil søke å støtte prosjekter som fremmer eller bidrar til å beskytte eller opprettholde livet i havet, samt personer og samfunn som lever av, og ved, havet. Eksfin vurderer mulige konsekvenser og eventuell påvirkning på disse (hvor relevant), og søker å sikre at kundene identifiserer tiltak for å redusere mulig negativ påvirkning.


Eksfin vil delta aktivt i (inter)nasjonale initiativer knyttet til bærekraftig bruk av ressurser i havet, og bærekraftige hav.

Naturmangfold

Eksfin forventer at selskaper risikovurderer mulig negativ effekt på biologisk mangfold fra egen virksomhet og gjennom leverandørkjeden. I de tilfeller hvor naturmangfold er en betydelig risiko har Eksfin en ambisjon om «No Net Loss», men i tilfeller med negativ påvirkning på kritiske naturmangfoldsområder har Eksfin en ambisjon om «Net Positive Impact» jamfør IFC Performance
standardene. Videre oppmuntrer Eksfin selskaper med betydelig konsekvenser for naturmangfold å rapportere eksternt på negativ effekt og tiltak.

Strategi

For å bidra til verdiskapende eksport på sikt står bærekraft og omstilling av næringslivet sentralt i Eksfin. Eksfin skal ha robuste aktsomhetsvurderinger og tilhørende tiltaksplaner. Finansiering fra Eksfin skal bidra til bærekraft og ansvarlig virksomhet som går lenger enn anbefalingene som tilhører den OECD-tilknyttede eksportfinansieringsavtalen[1]. Eksfin slutter seg til internasjonale initiativ som fremmer bærekraft på de områder som er viktige for norsk eksport, og ønsker å bidra til utvikling i ønsket retning. Eksfin skal være en god rådgiver og ønsker, i samarbeid med norske eksportører, å bidra til bærekraft og ansvarlig virksomhet.

Eksfin samarbeider med andre finansinstitusjoner om spesifikke prosjekter og transaksjoner. Eksfin deltar aktivt i flere internasjonale fora, blant annet OECD og FN, for å skape og fremme like vilkår med hensyn til bærekraft på tvers av landegrenser og regelverk.

Eksfins risikotilnærming mht. bærekraft er reflektert i de rammeverkene som virksomheten er forpliktet til, og som vist i oversikt nedenfor. 

Gjeldende rammeverk og retningslinjer

Ytterligere forpliktelser som Eksfin har tiltrådt

Prosessbeskrivelse

Aktsomhetsvurderinger

Eksportører og kunder har et selvstendig ansvar for å gjennomføre tilfredsstillende aktsomhetsvurderinger i forbindelse med sin forretningsdrift, herunder vurderinger av sine prosjekter og relevante aktører i sin verdikjede. Disse forventes å være i tråd med gjeldende lover, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper (OECD MNE) og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP).

I tillegg vurderer Eksfin de miljømessige og sosiale konsekvensene av mulige prosjekter og transaksjoner basert på informasjon mottatt fra potensielle kunder og relevante parter og aktører

knyttet til den konkrete saken. Aktsomhetsvurderingene er risikobasert, og Eksfin vil ikke overlappe med andre norske myndighetsorganers ansvarsområde. 

Eksfin tilbyr støtte og råd til kunde(r), eksportør(er) og prosjektutvikler(e) gjennom hele transaksjonsvurderingen og tar, sammen med relevante parter, en aktiv rolle for å identifisere tiltak for å unngå eller redusere negative konsekvenser forbundet med en aktuell transaksjon.

Eksfin har et tydelig krav om overholdelse av gjeldende lovverk.  Eksfin vil ikke gi tilbud om garantier og lån hvor aktører i transaksjonen har alvorlige og/eller systematiske brudd på gjeldende lover og regler, og hvor det samtidig ikke enes om en felles tiltaksplan for gjennomføring av nødvendige endringer innen rimelig tid.

For ytterligere beskrivelse av Eksfins tilnærming til aktsomhetsvurderinger vises det til retningslinje for aktsomhetsvurderinger av miljø og sosiale forhold. 

Kredittrisiko, tapsavsetninger og eierinteresser

Det skal vurderes om bærekraftrisiko i en søknad kan påvirke kredittrisikovurderingen. Bærekraftrisiko må videre vurderes ifm. tapsavsetninger og nedskrivninger (både forutsetninger og individuelle vurderinger), samt i årlig gjennomgang av engasjementer. For eierinteresser som følge av mislighold og gjenvinningssaker skal bærekraft ivaretas jamfør Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskaping Meld. St. (2019-2020).

Mobile enheter

Miljømessige- og sosiale konsekvenser vil vurderes også for transaksjoner som gjelder skip og andre flyttbare enheter. Vurderingen inkluderer menneske- og arbeidstakerrettigheter for både konstruksjon, drift og avhending.

Mobile enheter som skal til kjent lokasjon eller har et bruksområde med tilknyttet risiko vil bli vurdert i tråd med Eksfins retningslinje for aktsomhetsvurderinger.

Etterlevelse og rapportering

Policy for Bærekraft skal gjennomgås minst en gang i året. Eventuelle oppdateringer skal godkjennes av styret.  

Rapportering

Eksfin ønsker å være åpen om sine transaksjoner og deres tilhørende muligheter, risikoer og konsekvenser for miljø og samfunn.

På Eksfins hjemmeside informeres det om transaksjoner som faller innunder OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger, og som kategoriseres som A eller B iht. til denne retningslinjen (dette gjelder prosjekter med store og mellomstore konsekvenser for miljø og samfunn) før Eksfin tar en endelig avgjørelse.

Eksfin vil i tillegg rapportere på sitt bærekraftarbeid i forbindelse med årsrapporten, samt eventuell annen ekstern rapportering hvor dette er naturlig.

Eksfin vil ha årlige statusmøter om virksomhetens arbeid med å bidra til bærekraft og ansvarlig virksomhet med eier (Nærings- og Fiskeridepartementet).

For informasjon om Eksfins aktsomhetsvurderinger i forbindelse med søknadsprosessen à se Aktsomhetsvurderinger av miljø og sosiale forhold.