Etiske prinsipper

De verdiene, prinsippene og virkelighetsoppfatningene som alle i Eksportfinansiering Norge (heretter Eksfin) deler, danner den kulturen vi er en del av. Eksfins etiske prinsipper er en viktig del av vår virksomhet og definerer etiske standarder for hvordan vi alle arbeider og handler som ansvarlige og gode representanter for Eksfin.

De etiske prinsippene skal være en veiledning i våre daglige dilemmaer og er grunnlaget for hvordan vi oppfører oss og beskytter Eksfins integritet. De etiske prinsippene skal videre danne grunnlaget og rammen for mer detaljerte retningslinjer og rutiner som fastsettes av ledelsen i Eksfin. Det er styret i Eksfin som godkjenner Eksfins etiske prinsipper.

Eksfin utsteder lån og garantier, og forvalter store verdier på vegne av den norske stat som eier og oppdragsgiver, og er dermed gitt både myndighet og tillit. Det er viktig å verne om Eksfins omdømme og bidra til at virksomheten har høy etisk bevissthet og integritet.

Etikk er mer enn påbud og forbud nedfelt i lov, forskrift, regler og prinsipper. Etikk handler også om holdninger og de valg vi tar. Det er verken mulig eller ønskelig å regulere alle tenkelige problemstillinger som oppstår.  Målet er at disse etiske prinsipper skal ligge til grunn for håndtering av ulike spørsmål som oppstår i tilknytning til arbeidet for Eksfin.

I tillegg til vår personlige opptreden både innenfor Eksfin og overfor omverdenen, vil vi i forretnings-driften støte på etiske valg. De valgene vi som enkeltpersoner gjør er med på å forme hvordan samfunnet rundt oss oppfatter Eksfins etiske standard.

Omfang og ansvar

Etiske prinsipper for Eksfin gjelder for alle medarbeidere i virksomheten, inkludert midlertidig ansatte, innleid personell, styremedlemmer og andre som utfører arbeid for Eksfin eller som opptrer på vegne av Eksfin.

Ledere på alle nivåer har et særlig ansvar for å utøve et godt etisk skjønn, og skal sørge for at alle medarbeidere har tilgang til og kunnskap om de etiske retningslinjer som gjelder for virksomheten. Den enkelte har selv ansvar for å sette seg inn i og følge retningslinjene. Alle medarbeidere skal årlig bekrefte at de har lest gjennom Etiske prinsipper for Eksfin.

Eksfins medarbeidere skal bidra til at tilliten og anseelsen til Eksfin blir ivaretatt ved å holde en høy etisk standard, opptre samfunnsansvarlig og etterleve gjeldende lover og regler. Ved tvil, eller der de etiske prinsippene ikke gir tilstrekkelig veiledning, skal man konferere med en overordnet leder. Vi plikter å utføre våre oppgaver og etterkomme pålegg fra overordnede og opptre lojalt overfor Eksfin både i og utenfor tjenesten. Eksfins medarbeidere har et selvstendig ansvar for å bidra til at Eksfins omdømme blir ivaretatt. Dette innebærer et krav om å opptre etisk forsvarlig samt å avstå fra ulovlige handlinger og annen tjenesteforsømmelse som kan svekke Eksfins anseelse.

Formål og verdier

Eksfins formål er å fremme norsk verdiskapende eksport og investeringer i utlandet ved å utstede lån og garantier på vegne av den norske stat på en ansvarlig og bærekraftig måte. Tilbudet skal være konkurransedyktig, tilgjengelig og effektivt.

Eksfins visjon “Fra hele Norge til hele verden” er et uttrykk for det vi ønsker at Eksfin skal være, og er utgangspunktet for 

  • mål vi setter oss
  • veivalg vi tar
  • handlinger vi utfører
  • resultater vi oppnår

Eksfins verdier er kompetent, dynamisk, entusiastisk og tydelig. Disse verdiene skal være veiledende for Eksfins kultur og i etiske problemstillinger vi står overfor både internt og eksternt samt motivere oss til innsats og gode prestasjoner. Eksfins medarbeidere skal være:

Vårt arbeid bygger på høy faglig kompetanse, og skal preges av høy kvalitet. Eksfins medarbeidere skal være kompetente og oppdaterte. Vi skal opptre oppriktige og ansvarlige overfor kunder, kollegaer og samarbeidspartnere. Vi skal besitte god kompetanse og kunne vårt fag. Vi skal fylle vår rolle uten å miste helheten av syne og ikke være redde for å ta beslutninger. Vi skal alltid opptre på en redelig og troverdig måte, og gjennom våre handlinger sørge for å skape tillit og trygghet. Dette innebærer at vi skal opptre profesjonelt, pålitelig, og behandle alle våre kollegaer med respekt, rettferdighet og omtanke.

Kompetanse

Vårt arbeid bygger på høy faglig kompetanse, og skal preges av høy kvalitet. Eksfins medarbeidere skal være kompetente og oppdaterte. Vi skal opptre oppriktige og ansvarlige overfor kunder, kollegaer og samarbeidspartnere. Vi skal besitte god kompetanse og kunne vårt fag. Vi skal fylle vår rolle uten å miste helheten av syne og ikke være redde for å ta beslutninger. Vi skal alltid opptre på en redelig og troverdig måte, og gjennom våre handlinger sørge for å skape tillit og trygghet. Dette innebærer at vi skal opptre profesjonelt, pålitelig, og behandle alle våre kollegaer med respekt, rettferdighet og omtanke.

Dynamiske

Vi skal utvikle oss i tråd med markedsendringer. Vi skal arbeide for å utvikle systemer, retningslinjer og kompetanse som bidrar til å utvikle Eksfin. Dynamisk som verdi skal hjelpe oss til å ha en årvåkenhet overfor utvikling og endring i økonomiske, finansielle, teknologiske og regulatoriske rammevilkår, og skal medvirke til at vi er løsningsorienterte i vår arbeidshverdag.

Entusiastiske

Det skal være meningsfylt og gøy å arbeide i Eksfin. Vi skal støtte hverandre og vi skal lære å utvikle oss som mennesker. Vi skal ha et engasjement for virksomheten, våre kunder og eksportører, som bidrar til en positiv arbeidsutførelse og involverende arbeidsmiljø. Vi skal være proaktive, imøtekommende og tilgjengelige overfor våre kunder og eksterne omgivelser. Vi skal lytte til andre og møte dem med respekt.

Tydelige

Ved å være tydelige oppnår vi at eksportører, kunder og samarbeidspartnere oppfatter oss som forutsigbare og påregnelige.

Etiske prinsipper

Eksfins medarbeidere

  • skal utøve sine arbeidsoppgaver etter beste evne, i tråd med instruksjoner, policyer og retningslinjer gitt av Eksfin og i overenstemmelse med virksomhetens mål og interesser
  • har et eget ansvar for å sette seg inn i og etterleve relevant lovgivning og annen intern og ekstern regulering
  • skal i sin arbeidsutførelse, etterstrebe høy form for etisk standard
  • skal kontinuerlig tilstrebe at arbeidsoppgaver blir utført i tråd med sentrale prinsipper som integritet, upartiskhet, diskresjon og ansvarlighet
  • er forventet å opptre lojalt mot Eksfin, og dets verdier og mål. Alle former for bevisste og illojale handlinger, i den hensikt i å berike seg selv eller andre, er å anse som misligheter, og vil kunne bli møtt med passende sanksjoner
Interessekonflikter og habilitet

Interessekonflikter oppstår når en part har yrkesmessige forpliktelser eller personlige eller økonomiske interesser som kan påvirke vedkommendes objektivitet. Interessekonflikter kan foreligge selv om det ikke foreligger inhabilitet etter forvaltningsloven.

Forvaltningslovens § 6 om habilitet gjelder for Eksfins medarbeidere. En offentlig tjenestemann er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak blant annet når han eller hun selv eller vedkommendes familie er part i saken, når han eller hun er partsrepresentant for en part i saken eller når han eller hun leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for et selskap som er part i saken, med mindre det er fullt ut offentlig eid. 

En offentlig tjenestemann er også inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. Her skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for tjenestemannen selv eller noen som han eller hun har nær personlig tilknytning til. 

Eksfins medarbeidere

– skal være upartiske i all forretningsvirksomhet, og ikke gi andre selskaper, organisasjoner eller enkeltpersoner urettmessige fordeler eller ulemper.

– skal ikke bli involvert i relasjoner som kan føre til en faktisk eller oppfattet konflikt med Eksfins interesser eller være til skade for den generelle tilliten til Eksfin, eller som på noen måte kan ha en negativ effekt på vedkommendes handlingsfrihet eller dømmekraft.

– skal unngå situasjoner hvor det kan oppstå faktisk eller oppfattet interessekonflikt mellom våre egne personlige og/eller økonomiske interesser og Eksfins interesser. Vi skal aldri forsøke å oppnå fordeler for oss selv som er upassende eller på annen måte kan tenkes å skade Eksfins interesser.

– skal ikke delta i beslutninger hvor det er en personlig interesse i saken. Dette gjelder ikke bare dersom vi selv har en personlig interesse i saken, økonomisk eller på annen måte, men også gjennom personer med nær tilknytning (nærstående[1]) til oss.

– skal ikke utnytte sin stilling til å påvirke vurderinger i ansettelsessaker slik at favorisering eller annen usaklig forskjellsbehandling finner sted.

– skal heller ikke arbeide med eller behandle saker der det finnes andre forhold som kan undergrave tilliten til medarbeiderens egen upartiskhet eller til integriteten i arbeidet som blir gjort.

Eksterne engasjementer (bierverv/sidegjøremål) omfatter stillinger, verv, oppgaver, oppdrag og medlemskap i eller for andre selskaper. Eksterne engasjementer som kan tenkes å være i strid med Eksfins interesser skal godkjennes på forhånd av overordnet leder. Administrerende direktør innhenter samtykke fra styret. Eksterne engasjementer som Eksfins medarbeidere påtar seg, skal ikke gå ut over deres evne til å utføre sin funksjon hos Eksfin, eller være i konflikt med Eksfins virksomhet eller interesser. Se Rutine for bierverv/sidegjøremål.

Gaverogandrefordeler

Hovedregelen er at medarbeidere skal unngå å akseptere eller tilby gaver og andre fordeler, da dette kan innebære at det reises spørsmål til partenes uavhengighet og integritet. Gaver eller andre begunstigelser til eller fra våre kunder eller forretningsforbindelser må kun skje i samsvar med lokalt akseptert, god forretningsskikk og kan bare mottas eller gis dersom de er beskjedne av verdi. Som en pekepinn anses gaver under kr 500 å være av beskjeden verdi. Det må imidlertid alltid gjøres en konkret vurdering av om gaven eller annen type fordel kan oppfattes som å påvirke egen, mottakerens eller giverens integritet og uavhengighet. Det skal aldri gis eller mottas pengegaver. Hvis medarbeidere mottar en gave eller annen type fordel som er eller kan være i strid med våre etiske prinsipper, skal overordnede eller compliancefunksjonen informeres umiddelbart. Se Rutine for representasjon (gaver og bevertning).

Representasjonsoppdrag

Eksfin kan dekke representasjonskostnader og medarbeidere kan delta i representasjonsoppdrag som måltider, sosiale arrangementer og underholdning så lenge det har en klar forretningsmessig eller faglig forankring til virksomheten og dette er innenfor et rimelig nivå. Reiser og overnatting for medarbeidere i forbindelse med denne typen representasjon skal alltid betales av Eksfin. Formålet med slik kostnadsdekning må ikke under enhver omstendighet være, eller kunne fremstå som, å påvirke mottakeren på en urettmessig måte. Kostnader forbundet med ektefelle eller samboers deltakelse på representasjonsoppdrag dekkes ikke. Slike kostnader må dekkes privat. Se Rutine for representasjon (gaver og bevertning).

Tjenestereiser

Det finnes en egen Retningslinje for tjenestereiser i Eksfin som står beskrevet under kapittelet «Reiser» i Personalhåndboken. Rutine for bestilling av tjenestereise skal sees i sammenheng med denne, i tillegg til statens reiseregulativ. Se Retningslinjer for tjenestereiser.

Taushetsplikt og håndtering av informasjon

Enhver medarbeider eller person som utfører tjeneste eller arbeid for Eksfin, har taushetsplikt om informasjon som han/hun får kjennskap til i forbindelse med tjenesten eller arbeidet, om Eksfins virksomhet, medarbeidere, våre forretningsforbindelser og/eller våre samarbeidspartnere.

Vi skal ikke bringe videre taushetsbelagt informasjon til noen som ikke har en saklig interesse i saken og våre forretningspartnere skal føle seg trygge på at Eksfin følger forvaltningslovens regler om taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også innad, dvs. overfor kollegaer i Eksfin i den grad andre ikke har behov for opplysningene i forbindelse med utførelsen av sitt arbeid. Taushetsplikten skal ikke hindre medarbeidere i å informere overordnede om forhold som antas å være i strid med gjeldende lover og forskrifter.

Alle lov- og forskriftsbestemmelser om taushetsplikt og personvern skal overholdes. Det påhviler den enkelte å sørge for at sensitive opplysninger oppbevares på forsvarlig måte. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet ansettelsen, tjenesten, oppdraget, eller vervet. Taushetsplikten reguleres i ansettelseskontrakt og i taushetserklæring. Opplysningene kan heller ikke benyttes i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

Personopplysninger

Personopplysninger som omhandler medarbeidere i virksomheten, inkludert midlertidig ansatte, innleid personell, styremedlemmer og andre som utfører arbeid for Eksfin eller som opptrer på vegne av Eksfin, i tillegg til kunder, samarbeidspartnere, konsulenter eller andre, skal behandles i samsvar med grunnleggende personvernhensyn og i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverk og interne målsetninger om behandling av personopplysninger, slik at hensynet til personlig integritet, konfidensialitet og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger blir ivaretatt. Rutine for håndtering av personopplysninger i Eksfin gir nærmere regler for dette. Se Retningslinje for håndtering av personopplysninger.

Beskyttelse av informasjon og eiendom

Enhver medarbeider skal sørge for at fortrolige eller sensitive opplysninger om kunder eller Eksfins interne forhold beskyttes ved forsvarlig oppbevaring og sikring av skriftlig og elektronisk lagrede opplysninger. Sikring av informasjon, arkiv og eiendeler som tilhører Eksfin og Eksfins kunder og andre forretningsforbindelser, er alles ansvar.

Eksfin stiller til rådighet ressurser og systemer som skal benyttes for å utføre det daglige arbeid. Det være seg materiell, teknologi, rutiner eller systemer. Eksfins medarbeidere skal beskytte Eksfins eiendom og eiendeler mot tap, skade og misbruk. Informasjon som er produsert og lagret på Eksfins IT-systemer, anses i utgangspunktet som Eksfins eiendom. Eksfins medarbeidere har ansvar for å ta vare på elektroniske filer og arkiver på en ordentlig måte.

Privat bruk er bare tillatt for behandling av ordinær informasjon i begrenset utstrekning. Informasjon som kan anses som ulovlig, støtende eller som kan utgjøre en trussel for Eksfins systemer må under ingen omstendigheter behandles, lastes ned, lagres eller spres. Se Datadisiplininstruks.

Innsideinformasjon

Innsideinformasjon er presise opplysninger som er egnet til å påvirke kursen på finansielle instrumenter merkbart, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. Innsideinformasjon må håndteres med særlig aktsomhet, og antall personer som mottar innsideinformasjon må begrenses mest mulig. Rutine for håndtering av innsideinformasjon i Eksfin gir nærmere regler om hvordan medarbeidere og andre skal agere ved mottak av innsideinformasjon. Se Policy for compliance.

Verdipapirhandel

Handel med verdipapirer må ikke foretas hvis dette er uforenlig med de interesser medarbeideren og styremedlemmer skal ivareta i sitt arbeid for Eksfin eller Eksfins forretningsforbindelser, eller der handel kan skade allmennhetens tillit til Eksfin. Alle medarbeidere skal registrere sine eierskap i verdipapirer ved oppstart, og har ansvar for å sikre at de registrerte opplysninger til enhver tid er oppdaterte. Rutine for medarbeideres handel med verdipapirer beskriver blant annet fremgangsmåte for rapportering av egenhandel. Eksfin skal ha en egen rutine for styremedlemmer. Se Policy for compliance.

Åpenhet

Eksfins medarbeidere er forpliktet til å etterleve prinsippene om åpenhet i sitt arbeid, samtidig som kravene om konfidensialitet og taushetsplikt skal overholdes. Allmennheten har innsynsrett i Eksfins postjournal for å kunne gjøre seg kjent med statens virksomhet. Dokumenter i Eksfins låne- og garantisaker skal imidlertid unntas offentlighet i henhold til offentlegforskrifta § 9 nytt sjette ledd. Når innsyn begjæres i dokumenter som etter loven kan unntas fra offentlighet, skal det likevel alltid vurderes om dokumentet kan gjøres kjent helt eller delvis dersom informasjonen ikke er underlagt taushetsplikt.
Eksfin har opplysningsplikt, og Eksfins medarbeidere skal alltid gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger, enten det er til andre myndigheter, selskaper, organisasjoner eller innbyggere. De viktigste lovbestemmelsene her er offentleglovas regler om allmennhetens rett til innsyn og meroffentlighet. Åpenhet er også en grunnleggende forutsetning for samarbeidet internt i Eksfin og for Eksfins renommé. Eksfins medarbeidere skal alltid gi korrekte og fullstendige opplysninger til politisk og administrativt overordnede. Administrerende direktør, eller den som han/hun oppnevner, forestår all kontakt med media.

Varsling

Eksfin ønsker å oppfordre til gode diskusjoner om ansvarlig atferd på en åpen og forbedringsorientert måte. Hvis Eksfins medarbeidere kommer over forhold som innebærer kritikkverdige forhold, etiske tvilstilfeller eller brudd på Eksfins etiske prinsipper, må disse forholdene rapporteres umiddelbart. Før varsling skjer bør forholdet være forsøkt tatt opp internt. Medarbeidere skal kunne varsle anonymt via ekstern part. Medarbeidere og tredjeparter som rapporterer i god tro om mulige overtredelser skal være beskyttet mot sanksjoner. Se Rutine for varsling.

Likebehandling

Eksfins medarbeidere skal alltid opptre i samsvar med lover og god forretningsetikk, sikre forsvarlig standard i saksbehandling og ikke forskjellsbehandle leverandører og forretningspartnere ved å ta utenforliggende eller vilkårlige hensyn. Å følge gjeldende lovgivning for offentlige anskaffelser og salg er viktig for å sikre god forretningspraksis. Se Rutine for anskaffelse.

Internt samspill og opptreden

Eksfin forventer at alle medarbeidere bidrar til å sikre et godt samarbeid internt i Eksfin. Eksfin oppfordrer alle medarbeidere til å ha en åpen dialog med sine kollegaer og be om hjelp når dette er nødvendig.
Eksfin skal arbeide aktivt for å fremme likestilling samt tilby like muligheter og rettigheter for alle. Virksomheten skal ha en dynamisk, attraktiv og innovativ bedriftskultur på tvers av demografiske, etniske og individuelle forskjeller. Alle medarbeidere skal respektere andre menneskers verdighet, personvern og rettigheter. Medarbeidere i Eksfin skal ikke bidra til, praktisere eller oppleve negativ diskriminering på grunn av personlige forhold, alder, kjønn, kulturell, religiøs eller geografisk bakgrunn. Det presiseres at ingen former for psykisk, seksuell eller annen type trakassering aksepteres.

Våre etiske prinsipper i transaksjonene vi er involvert i

Eksfin forvalter offentlige midler og skal gjennom sin finansieringsvirksomhet bidra til å fremme bærekraftige løsninger. Både økonomiske, sosiale og miljømessige vurderinger legges til grunn for vår virksomhet. Eksfin skal ikke finansiere transaksjoner som utgjør en uakseptabel risiko for at vi medvirker til ulovlige og uetiske handlinger/unnlatelser, krenkelser av grunnleggende menneskerettigheter, uakseptable forhold med hensyn til HMS, arbeidsforhold, miljøødeleggelser, korrupsjon, hvitvasking eller andre økonomiske misligheter.
Etikk, miljø, sosiale forhold (arbeidere og lokalsamfunn) samt antikorrupsjon skal være sentrale vurderingskriterier i alle transaksjoner som Eksfin er involvert i. Medarbeiderne i Eksfin skal være pådrivere for gode etiske holdninger, miljømessig og sosial ansvarlighet og gode antikorrupsjonstiltak hos våre garantimottakere, låntakere, eksportører, leverandører og øvrige samarbeidspartnere.

Eksfin skal legge til grunn følgende prinsipper i alle transaksjoner vi er involvert i:

Antikorrupsjon

Eksfin har nulltoleranse for korrupsjon og har som mål å hindre korrupsjon i tilknytning til kontrakter som Eksfin finansierer. Kampen mot alle former for korrupsjon støttes aktivt, og Eksfin er opptatt av å arbeide på en etisk, lovlig og profesjonell måte. Medarbeidere skal arbeide aktivt for å hindre og forebygge korrupsjon og misligheter. Vi skal ikke tilby, gi, godta eller motta, direkte eller indirekte, bestikkelser eller andre utilbørlige fordeler for forretningsmessig eller privat vinning, verken for oss selv eller andre. Medarbeidere må heller ikke bruke sin stilling til å skaffe seg eller andre en uberettiget fordel. Dette gjelder også i tilfeller hvor disse fordelene ikke vil påvirke deres tjenestehandlinger. Se Policy for arbeid med forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering, antikorrupsjon og sanksjoner.
Det vises for øvrig til den norske straffeloven som inneholder de viktigste bestemmelsene om korrupsjon, §§ 387-389. «OECD Council Recommendation on Bribery and Officially Supported Export Credits» ligger også til grunn for Eksfins arbeid for å hindre korrupsjon. Storbritannias UK Bribery Act og den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) har bestemmelser som kan håndheves internasjonalt.

Miljø og sosiale forhold

Eksfin ønsker å bidra til en langsiktig bærekraftig utvikling og har som mål at alle transaksjoner tar behørig hensyn til miljø og sosiale forhold. Medarbeidere skal arbeide aktivt for å sikre et høyt nivå av ansvarlighet knyttet til miljø og sosiale forhold i transaksjonene som finansieres. Dette skal baseres på nasjonal og lokal lovgivning i tillegg til anerkjente internasjonale retningslinjer, herunder OECDs retningslinjer for risikovurdering av miljø og sosiale forhold; Common Approaches , Ekvator prinspippene , FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter samt OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Se Policy for bærekraft.

Skattetransparens

Manglende skattetransparens medfører økt risiko for korrupsjon, hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet. Eksfin skal arbeide for at det er transparens rundt transaksjonens parter, partenes eierforhold og transaksjonen som sådan. I transaksjoner som involverer såkalte skatteparadis skal Eksfin i sin vurdering blant annet se hen til OECD ved Global Forums sine gjennomganger av staters transparens og effektiv informasjonsutveksling i skattesaker. Se Policy for compliance.

Forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering

Eksfin har nulltoleranse for hvitvasking men er ikke underlagt regelverket om hvitvasking og terrorfinansiering. Eksfin skal allikevel blant annet gjennomføre risikobaserte kundekontroller og registrering av kundeopplysninger i tråd med regelverket og så langt det er praktisk mulig. Se Policy for arbeid med forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering, antikorrupsjon og sanksjoner.

Sanksjoner og andre internasjonale restriksjoner

Det skal sikres at finansiering Eksfin deltar i ikke er i strid med norsk sanksjonslovgivning. Videre skal det sikres at Eksfin ikke medvirker til sanksjonsbrudd eller opptrer i strid med internasjonale sanksjoner på en slik måte som medfører risiko for straff, listeføring, omdømmerisiko eller operasjonell risiko. Se Policy for arbeid med forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering, antikorrupsjon og sanksjoner.

Gjennomføring og oppfølging

Eksfins medarbeidere skal forsikre seg om at han/hun kjenner til og utfører sine plikter i samsvar med kravene som er angitt i disse etiske prinsippene og tilhørende regelverk samt gjeldende lover og forskrifter.

Hvis en medarbeider opplever eller observerer forhold som innebærer etiske tvilstilfeller, herunder mulige interessekonflikter, skal medarbeideren straks underrette og rådføre seg med sin personalansvarlige leder, juridisk direktør eller compliancefunksjonen. I situasjoner hvor det foreligger en interessekonflikt skal vedkommende som har en slik konflikt umiddelbart avslutte sin oppgave. Ledere har ansvar for å videreformidle kravene og gi råd når det gjelder tolkningen og anvendelsen av de etiske prinsippene.

Brudd på disse etiske prinsipper eller relevante lovbestemmelser kan medføre muntlig eller skriftlig advarsel, og vil få konsekvenser som står i forhold til overtredelsen. Ved vesentlig brudd skal administrerende direktør orienteres. I alvorlige tilfeller eller ved gjentagende brudd, kan det få betydning for ansettelsesforhold.

Etterlevelse og rapportering

Alle medarbeidere skal årlig bekrefte at de har lest gjennom og forstått Eksfins etiske prinsipper.

Eksfins etiske prinsipper skal gjennomgås og eventuelt oppdateres årlig og for øvrig ved behov.

Dokumentet skal godkjennes av styret årlig eller ved vesentlige endringer. Dokumentet eies av styret i Eksfin. Ansvarlig for å legge frem dokumentet for godkjenning er administrerende direktør.

[1]Definisjon“Nærstående”: Som noens nærstående menes i aksjeloven § 1-5: 1. ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende (48) forhold; 2. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken; 3. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt i nr. 1; 4. ektefelle til, og en person som bor sammen i ekteskapsliknende forhold med, noen som er nevnt i nr. 2; 5. selskap der vedkommende selv eller noen som er nevnt i nr. 1 til 4, har slik bestemmende innflytelse som nevnt i § 1-3

[4]Definisjon “Utilbørlig fordel”: Fordel omfatter normalt penger, rabatter eller gjenstander med økonomisk verdi, men kan også omfatte tjenester uten økonomisk verdi. Om en fordel er utilbørlig vil bero på en helhetlig vurdering der flere momenter inngår, blant annet formålet med ytelsen, ytelsens art og verdi, hvilken grad av åpenhet som foreligger og hvilket regelsett som foreligger i bedriften eller bransjen og hvilken posisjon henholdsvis giver og mottaker har.

[5] OECDs “The Common Approaches for Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence [6] Ekvator prinsippene