Luftfartsgaranti

Ny garantiordning for norsk luftfart er godkjent. Eksfin er klar til å forvalte.

Om produktet

Luftfartsgaranti

Ny garantiordning på seks milliarder kroner for flyselskaper med norsk flylisens er godkjent. Flybransjen er en sentral del av norsk infrastruktur men befinner seg i en kritisk situasjon som følge av trafikkreduksjonen etter spredningen av Covid-19-viruset. Ordningen skal bidra til at selskapene kan få tilgang til finansiering i bankmarkedet.

Forslaget ble kunngjort i pressemelding og Prop. 57 S (2019-2020).

– Eksfin har lang erfaring med å representere Statens interesser i komplekse transaksjoner sammen med finansinstitusjoner og andre parter.

Garantiordningen er godkjent av EFTAs overvåkningsorgan, se pressemelding om saken fra ESA. ESA har tidligere uttrykt at de vil hastebehandle henvendelser som gjelder Covid-19-tiltak.