Kontragaranti

Norske eksportører må som regel stille garantier i forbindelse med kontrakter de inngår. Disse garantiene sikrer kjøper erstatning dersom den norske eksportøren ikke overholder forpliktelsene sine.

Om produktet

Kontragaranti

Eksfin kan avlaste eksportørens bank for risiko knyttet til disse garantiene.

Eksfin har som følge av COVID19-situasjonen mulighet til å øke dekningsgraden fra 50 % til 75 %.

I tilfeller hvor eksportøren har et løpende behov for slike garantier, kan banken søke om en rammeavtale hos Eksfin. Prosessen knyttet til utstedelse av enkeltgarantier forenkles da betydelig.

Det kan være formålstjenlig at eksportørens bank har en dialog med Eksfin tidlig i prosessen.

Hva kan Eksfin kontragarantere?

Eksfin kan vurdere alle typer garantier som banken er villig til å stille, så lenge de knyttes til eksport.

Garantiene dekker ulike formål. De vanligste er anbudsgarantier (sikrer at tilbudet er seriøst), forskuddsgarantier (sikrer at delleveranse blir gjennomført), fullførelsesgarantier (sikrer totalleveranse) og ytelsesgarantier (sikrer garantiperioden etter levering).

Hva koster garantien?

Eksfin krever samme risikopremie som banken. Eksfins avlastning gir banken mulighet til å utvide kredittrammer for eksportøren ved at deler av eksponeringen erstattes av en norsk statsgaranti. Banken unngår krav om kapitalavsetning for den delen som garanteres av den norske stat.

Hvordan søke?

Send oss din søknad per mail. Ny digital løsning vil snart være på plass.

Vilkår

Vi stiller disse kravene

  • Eksfin garanterer overfor bank eller annen finansinstitusjon.
  • Eksfin har samme vilkår som banken, og banken tar egen risiko på den delen som Eksfins garanti ikke dekker.
  • Eksfins garanti dekker normalt opptil 50 prosent av bankens/finansinstitusjonens risiko, men som et korona-tiltak kan denne økes til 75 prosent.
  • Ekesfin og banken vil ha krav mot eksportøren for å få dekket eventuelle utbetalinger under garantien.
     
    Eksportkontrakten må:
  • Inneholde tilfredstillende grad av norsk verdiskapning.
  • Tilfredsstille krav knyttet til bærekraft og antikorrupsjon (CSR).