Pakkereisegaranti

Innen 25. juni kan banker og forsikringsselskaper søke om statlig avlastning av garantier som de stiller til Reisegarantifondet på vegne av små og mellomstore pakkereisearrangører. Den nye ordningen forvaltes av GIEK frem til 1. juli og deretter av det nyopprettede Eksportfinansiering Norge (Eksfin).

Om produktet

Deler risiko

Banker og forsikringsselskaper vil dele 50 prosent av risiko som de inngår i 2021 og som utløper innen 31. desember 2022.

Ordningen har en maksimal ramme på 1,05 milliard kroner, hvorav de private finansforetakene garanterer for halvparten mens Eksfin garanterer for resten. Ordningen gjelder frem til slutten av desember 2021.

Banken eller forsikringsselskapet får dekket kostnader knyttet til administrasjon av garantiene som er stilt, med inntil 30 pst. av premieinntektene. De øvrige inntektene skal deles iht. risikodeling, slik at banken/forsikringsselskapet kan beholde 65 pst. av inntektene mens minimum 35 pst. av inntektene videreføres til staten.

Eksfin vil, på bakgrunn av innmeldte behov og fordeling av rammen, inngå avtale med den enkelte garantist som ønsker avlastning under ordningen.

Hvem kan søke?

Banker og forsikringsselskaper.

Store pakkereisearrangører er ikke omfattet av den nye ordningen.

Søknadsfrist: 25. juni

Vilkår

Forutsetninger og vilkår

Det forutsettes at de private garantistene som ønsker risikoavlastning under ordningen avlaster alle garantiene som kvalifiserer under ordningen..

Garantien gis på markedsmessige vilkår, og Eksfin deler risikoen med bank på like vilkår.

Hvordan søke?

Eksfin skal gjøre en fordeling av garantirammen på garantistene baser på nåværende markedsandeler. Banker og forsikringsselskaper som ønsker å benytte ordningen bes oppgi følgende til Eksfin:

  • antall garantier og samlet garantibeløp i dag
  • antall forventede garantier og samlet forventet garantibeløp per 31.12.2021
  • forventede premieinntekter knyttet til garantiene som ønskes risikoavlastet.

Send søknad per mail. Har du spørsmål, ta kontakt med vår rådgiver så hjelper vi deg.