Nyheter: Energi

Tildeling av ramme til banker under lånegarantiordning ifbm høye strømpriser

Pressemelding strømordning
Foto: NFD

Stortinget besluttet 27. oktober 2022 å opprette en ny, midlertidig lånegarantiordning under Eksportfinansiering Norge (Eksfin), jf. Prop. 142 S (2021-2022) og Innst. 34 S (2021-2022). Formålet med lånegarantiordningen er å gi tilgang på banklån til strømintensive bedrifter som står ovenfor en akutt likviditetsmangel som følge av høye strømutgifter, slik at disse får tilgang til likviditet og dermed noe tid til å tilpasse seg situasjonen.

Garantiordningen ble notifisert til EFTAs overvåkingsorgan ESA 2. november 2022 og godkjent av ESA i brev av 8. november 2022 (199/22/COL).

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Eksfin fullmakt til å gi tilsagn om garantier under midlertidig lånegarantiordning ifb. høye strømpriser innenfor en ramme på 1000 mill. kroner. Rammen skal være tilgjengelig for bruk frem til 31.03.2023.

Fordeling av garantirammen mellom bankene

Garantirammen er fordelt i tabellen nedenfor på grunnlag av søknader fra bankene til og med 23. november 2022. Eksfins garantiramme til hver bank dekker 90 prosent av utlånsrammen.

Eksfin vil foreta en eventuell omfordeling av rammen basert på bruk og etterspørsel fra bankene. En slik eventuell omfordeling vil skje medio/ultimo januar. Banker som har behov for ny eller økt ramme, kan løpende søke Eksfin om dette. Søknader vil bli vurdert basert på dokumentert behov i den enkelte bank.

Eksfins tildeling av ramme er å betrakte som enkeltvedtak, og kan påklages til Nærings- og fiskeridepartementet v/postmottak, postmottak@nfd.dep.no, jfr reglene om klageadgang, klagefrist m.m i forvaltningslovens kapittel VI.

Mer informasjon om lånegarantiordningen for strømutgifter

Oversikt over fordeling mellom bankene

BankTildelt utlånsrammeTildelt garantiramme
Eidsberg Sparebank9 444 4448 500 000
Lillesands Sparebank12 750 00011 475 000
Danske Bank68 000 00061 200 000
Sandnes Sparebank9 444 4448 500 000
Sparebanken Sogn og Fjordane17 000 00015 300 000
SpareBank 1 Hallingdal Valdres85 000 00076 500 000
DNB Bank ASA255 000 000229 500 000
Marker Sparebank2 550 0002 295 000
Sparebanken Sør42 500 00038 250 000
Sparebank 1 Ringerike Hadeland12 750 00011 475 000
Voss Sparebank8 500 0007 650 000
SpareBank 1 Gudbrandsdal8 500 0007 650 000
RørosBanken Røros Sparebank4 722 2234 250 000
Tinn Sparebank17 000 00015 300 000
SpareBank 1 SR-Bank ASA94 444 44485 000 000
Nordea Bank Abp, Filial i Norge188 888 889170 000 000
SpareBank 1 Østfold Akershus14 166 66712 750 000
Skagerrak Sparebank8 500 0007 650 000
SpareBank 1 Østlandet21 250 00019 125 000
SpareBank 1 Sørøst-Norge42 500 00038 250 000
Hjartdal og Gransherad Sparebank1 275 0001 147 500
SUM922 911 111830 620 000