Lånegarantiordningen

Bankene kan forlenge garanti- og løpetiden på eksisterende lån opp til den maksimale garanti- og løpetiden på seks år, også etter at ordningen stenger for innvilgelse av nye lån 31. oktober 2021.

Om ordningen

Bankene administrerer koronona-ordningen

For større bedrifter enn SMB er maksimalt lånebeløp satt til 150 millioner kroner. For små og mellomstore bedrifter er tidligere grense på 50 millioner kroner beholdt.

Ordningen er basert på at det i hovedsak er bankene som skal administrere den, blant annet gjennom å kontrollere at vilkårene i loven og forskriften er oppfylt før de innvilger garanterte lån.

Lånegarantiordningen er besluttet forlenget til 31. oktober 2021. Dette ble godkjent av EFTAs overvåkningsorgan ESA se pressemelding fra 18. juni.

Bankene kan forlenge garanti- og løpetiden på eksisterende lån opp til den maksimale garanti- og løpetiden på seks år, også etter at ordningen stenger for innvilgelse av nye lån 31. oktober 2021.

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) ble etablert 1. juli 2021, etter en sammenslåing av GIEK og Eksportkreditt Norge. Eksfin administrerer ordningen for Staten, og er ansvarlig for å motta bankenes innrapporteringer etter loven og forskriften, og å foreta utbetaling av garanterte beløp.

Rapportering under ordningen

Rapportering under ordningen vil videreføres som i GIEK. Finansforetaket må melde inn oversikt over innvilgede lån minimum en gang per måned. Dersom det er endringer som påvirker rammeutnyttelse skal det rapporteres den aktuelle uke.

Krav til innrapportering følger kravene i forskriften. Det er finansforetakenes ansvar å følge loven og forskriften ved innvilgelse av lån med statsgaranti.

Innsendelse av rapporten skjer per siste onsdag i måneden med frist etterfølgende fredag, eller første virkedag etter.
Benytt skjema per 29. april som lastes ned nedenfor. LåneID skal helst ikke endres i rapporteringsløpet, dette feltet kan stå blankt frem til aksept / utbetaling under lånet.

Alle finansforetak med innvilgede lån under ordningen skal sende inn rapport minimum månedlig. Følg trinnene nedenfor.

Rapportering

Slik går du frem:

  1. Les veiledning/instruks for rapporteringsprosessen, brukernavn- og passord m.m. her.
  2. Last ned og fyll ut rapporteringsmalen (excel-fil) med innvilgede lån og krav om utbetaling under lånegarantiordningen akkumulert.
  3. Gå inn i rapporteringsportalen med finansforetakets brukernavn (organisasjonsnummer) og passord mottatt fra EKSFIN på SMS
  4. Last opp det utfylte regnearket per rapporteringsdato. Dokumenttittel: Orgnr_innsendelsesdato («123456789_22042020»)
  5. Sjekk kvittering på skjermen
  6. Last opp enkeltvis anmodning om utbetaling i rapporteringsportalen: Dokumentasjon av krav iht. beskrivelse under dokumentasjonskrav. Dokumenttittel: [finansforetakets organisasjonsnummer] [Debitors org.nr.] [innsendelsesdato]»

Utbetaling under ordningen

Eksfin vil utbetale innmeldte krav første virkedag etter den 10. hver måned. Det er en forutsetning at kravet både er inkludert i kravskjema (ark 2 i innrapporteringsskjema over) og at dokumentasjon er mottatt. I dokumentasjonsoversendelsen skal Eksfins dokumentasjonskrav være fulgt og bekreftet komplett av revisor. Eksfin vil kontakte finansforetaket ved behov for avklaringer.

Finansdepartementet endret 16. september forskriften for ordningen: Endringen innebærer blant annet at bankene får noe mer fleksibilitet i vurderingen av lånesøknader fra små bedrifter knyttet til kriteriet for økonomiske vanskeligheter.
Eksfin kan etter søknad fra finansforetakene fordele andeler av den ufordelte garantirammen ved særlig behov eller evne til å benytte andel utover det som er tildelt foretaket i tråd med §7 i forskriften. Se oversikt over fordeling av ramme for finansforetakene.

Se finansdepartementets prinsipper for omfordeling.